Odnowienie i zakup licencji ESET

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup oraz odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Mail Security i Eset Secure Enterprise AV Level

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

1) Eset Mail Security - 7800 szt - odnowienie na 2 lata od 01.01.2019 do 31.12.2020

2) Eset Mail Security - 1500 szt - nowe licencje na 2 lata od 01.01.2019 do 31.12.2020

3) Eset Secure Enterprise AV Level - 79 szt szt - nowe licencje do 11.09.2020

Wymagania dla środowiska serwerowego:
Obsługa systemów serwerowych od wersji MS Windows Server 2008 do bieżącej (2016) => ochrona serwerów MS Windows (plikowe, webowe, aplikacyjne, kontrolery domeny, itp. – cała gama)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagany termin realizacji do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji - w okresie licencjonowania
Warunki - producenta

Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną:
a. za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.
Strona 4 z 27
b. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ w tym załącznik nr 3 do SIWZ pt. "Projekt Umowy"

Wymagana akceptacja SIWZ w tym Projektu Umowy oraz proponowanych przez Zamawiającego warunków serwisu oraz kar umownych

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się