Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

» Opis zapytania

Wykonanie zadania pn.: „Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem”

Opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważny”. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, to proponowane przez niego produkty nie mogą być gorszej jakości i muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i funkcjonalność jak wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ oaz we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.


Wymagania ogólne:
1. Zamawiający żąda aby dostarczony chromatograf oraz dołączony ( niezbędny do uruchomienia) osprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2018.
2. Zamawiający żąda aby dostarczony sprzęt został wyprodukowany wg norm ISO 9001 i CE.
3. Wykonawca dokona przyłączenia chromatografu do istniejących sieci gazowych (powietrze, wodór, hel). Materiały niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci gazowej – musi zapewnić wykonawca.
4. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy zostanie zrealizowane przez wykonawcę i na jego koszt.
5. Przedmiot umowy wykonawca dostarczy na adres 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
6. Odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i polegał on będzie na sprawdzeniu:
a) liczby przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 wzoru umowy,
b) braku znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.
c) poprawności dokonanego montażu i przyłączenia do istniejącej sieci gazowej
d) kompletności i współpracy dostarczonych elementów,
e) dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie z §4 ust. 9 i 10 wzoru umowy..
f) przetestowaniu poprawności działania na przykładowych próbkach Zamawiającego
7. Odbiór dokonany zostanie przy udziale co najmniej trzech osób z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu.
8. Do każdego urządzenia winna być dołączona karta gwarancyjna ze stosownymi wpisami.
9. Do każdego urządzenia winna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.
10. Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej 12 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo – jakościowego.
11. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru.
13. Wykonawca w terminie nie późniejszym niż 28 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu ilościowo- jakościowego, zobowiązuje się przeprowadzić jednodniowe szkolenie (w siedzibie użytkownika) trwające minimum 6 godzin zegarowych. Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym plan szkolenia i przedstawić go w formie pisemnej przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. Koszty przeprowadzenia szkolenia ponosi WYKONAWCA i zawarte są one w cenie zaoferowanej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część Formularza ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się