Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi

» Opis zapytania

1. Zakres zamowienia

Zakup wraz z dostawą rębaka do gałęzi, posiadającej dopuszczenie do pracy Polsce (CE),
o następujących parametrach:
Rębak do gałęzi maksymalna śr. zrębkowanego materiału do 230mm.
System podający obciążony sprężynami ślizgowo-skrzyniowy złożony z dwóch poziomych walców
o wymiarach (od 400 do 450mm x od 180 do 200mm) napędzanych silnikami.
Zestaw złączy w układzie do pomiaru ciśnienia hydraulicznego w układzie.
Szerokość gardzieli od 400 do 450 mm
Kanał wyrzutowy obracany ręcznie z deflektorem (300 mm) z łańcuchowym mechanizmem obrotowym.
Pokrywa inspekcyjna na kanale wyrzutowym.
Tarcza nożowa o średnicy od 750 mm i grubości od 35 do 40mm wyposażona w 2 kieszenie
z nożami.
Noże tnące dwustronne.
Kosz zasypowy ze stołem uchylnym.
Wymiar kosza zasypowego od co najmniej 700 wys. I 1100 mm szer.
Popychacz do bezpiecznego wprowadzania drobnego materiału.
Układ linek zabezpieczających mocowanych w koszu zasypowym umożliwiający zatrzymanie/ wycofanie układu podającego w sytuacji zagrożenia życia/zdrowia obsługującego.
Dźwignia sterowania podawaniem (posuw do przodu/zatrzymanie/wycofanie).
Wtyczka uniemożliwiająca rozruch silnika przy otwartej pokrywie układu rozdrabniającego.
Układ samoczynnego sterowania podajnikiem.
Sprzęgło tarczowo-cierne umożliwiające rozłączenie sekcji tnącej na czas rozruchu lub w sytuacji nagłego zatrzymania układu.
Wyłącznik awaryjnego zatrzymania.
Zabezpieczenie przed możliwością otwarcia układu tnącego zanim nastąpi całkowite zatrzymanie tarczy tnącej (tzn. gdy tarcza tnąca jest w ruchu, mechaniczna blokada uniemożliwia wysunięcie sworznia blokady pokrywy i otwarcie układu rozdrabniającego). Dodatkowo układ rozdrabniający zabezpieczony sworzniem z kłódką.
Rama stalowa z profilu zamkniętego.
Główne elementy konstrukcyjne (osłony, obudowy, pokrywy) wykonane ze stali.
Silnik wysokoprężny (Diesel) pojemność 2.0-3.5 litra.
Moc silnik 49 kM do 65 kM spełniający wymogi norm unijnych (Stage IIIB/IV oraz Tier 4i/Tier 4 Fianbl.
Rębak na podwoziu umożliwiających rejestrację pojazdu wyposażony w światła drogowe, ostrzegawcze.
Masa całkowita urządzenia pomiędzy 2000 kg a 2300 kg.
Pojemność zbiornika paliwa od 90 litrów z blokadą wlewu, magnetycznym korkiem spustowym, zaworem.
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego od 25 do 50 litrów z magnetycznym korkiem spustowym, zaworem.
Układ elektryczny 12V/24V.
Podpora stabilizująca (lewarek) - 2,3- 2-3,0 tony.
Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018.
Dostarczony przedmiot zamówienia będzie kompletny, nie może pochodzić z wystaw ani pokazów, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego.

2. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi.
2) W ramach udzielonej GWARANCJI Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeszkolenia pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia,
- przystąpienia do obowiązków wynikających z gwarancji w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, usługi świadczone w ramach serwisu
gwarancyjnego są bezpłatne,
- odbioru reklamowanego urządzenia, oraz jego zwrot po naprawie gwarancyjnej, na własny koszt i własnym staraniem. Datę wymiany lub naprawy reklamowanego przedmiotu zamówienia każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym,
- gwarancja będzie ważna od daty odbioru przedmiotu zamówienia,
- każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o okres niesprawności przedmiotu zamówienia.
3) Wymagany termin gwarancji i rękojmi: na całość urządzenia min. 24 miesiące od daty odbioru bez uwag.
4) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
5) W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
3. Okres gwarancji i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. W przypadku wygrania przetargu i realizacji przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1a do SIWZ.

Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się