Dostawy specjalistycznych materiałów do badań II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych materiałów do badań tj. enzymów, płynów do hodowli komórkowych, pożywek, odczynników, białek, itp. do UMCS w Lublinie.
Wykonawca zapewni jakość i przydatność sprzedawanych produktów zgodną z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczany na podstawie zamówień jednostkowych przedmiotu zamówienia:
– gwarancji producenta
– gwarancji przydatności do użycia, nie krótszej niż 60% deklarowanej przydatności do użycia przewidzianej przez producenta (licząc od dnia dostawy).
Wykonawca jest zobowiązany przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie pobierał kaucji za opakowania, W związku z faktem, iż materiały będące przedmiotem umowy, zostaną wykorzystane w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach dydaktycznych oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej.
Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu max. 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z wyjątkiem asortymentu, dla którego przewidziano dłuższy termin dostawy w związku z cyklem produkcyjnym lub związany z dostawą z zagranicy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
Wykonawca zapewni jakość i przydatność sprzedawanych produktów zgodną z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się