Dostawa i montaż kompletnego systemu zabezpieczeń pożarowych dla rozdrabniaczy w hali sortowni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego linii rozdrabniania odpadów systemem wykrywania i gaszenia pożaru w hali sortowni zlokalizowanej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, zwanej w dalszej części specyfikacji „instalacją p.poż.”. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje zabezpieczenie stref detekcji i gaszenia dla: a) komory rozdrabniacza wstępnego M&J EtaPreShred 1000S; b) przenośnika taśmowego 2-2; c) przesypu z taśmociągu 2-2 na 2-3; d) komory rozdrabniacza końcowego WEIMA PowerLine 3000;e) przenośnika taśmowego 1-50; f) przesypu z taśmociągu 1-50. 2) W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: a) dobór odpowiednich urządzeń i elementów instalacji p.poż.; b) opracowanie dokumentacji technicznej; c) dostawa oraz montaż: - jednostki sterującej – centrali, - detektorów, - dysz gaszących, - systemu zraszania mgłą wodną, - zestawu hydroforowego/stacji podnoszenia ciśnienia wody w zabudowie kontenerowej, - systemu grzejnego wszystkich przewodów narażonych na zamarzanie wody; d) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z jej podłączeniem do szafy zasilającej; e) rozprowadzenie wody do wszystkich elementów systemu wymagających zasilania wodnego; f) wykonanie prób rozruchowych instalacji p.poż.; g) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wizja lokalna. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną hali sortowni, w której prowadzone będą prace montażowe w celu oszacowania przez Wykonawcę, na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka; uzyskania danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin wizji lokalnej wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy oraz rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się