Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020, sukcesywnie wg zapotrzebowania dostaw związków chemicznych przeznaczonych do procesów technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

1. Sukcesywna dostawa związków chemicznych stosowanych w procesie technologicznym uzdatniania wody pitnej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach, z dowozem loco plac Zamawiającego
a) nadmanganian potasu, w pojemnikach o wadze do 50 kg
(w ilości szacowanej 2000 kg/rok)
b) podchloryn sodu 12,5%, roztwór uwodniony, w pojemnikach o wadze do 35 kg
(w ilości szacowanej 27 ton/rok)
c) siarczan glinu 17% 3/8, granulowany, workowany, worki o wadze do 30 kg
(w ilości szacowanej 35 ton/rok)
d) w/w środki winny posiadać wymagane przepisami atesty PZH dopuszczające do stosowania w procesach uzdatniania wody, certyfikaty świadczące o jakości dostarczanego środka i karty charakterystyki.
Osoba upoważniona do rozmów w sprawie środków chemicznych stosowanych przy uzdatnianiu wody – Przemysław Świergul Kierownik Stacji Uzdatniania Wody, tel. 15 644 68 43.

2. Sukcesywna dostawa na potrzeby Oczyszczalni Ścieków
a) flokulanta, polielektrolitu kationowego służącego do odwadniania osadu ściekowego na prasie taśmowej Firmy TECHINOX PBF-950/2, workowany o wadze do 30 kg, z dowozem loco plac Zamawiającego
- parametry fizyczne:
• wygląd zewnętrzny – proszek/granulat
• czas przechowywania produktu w temp. 5 – 300C – ok. 12 miesięcy
• czas trwałości roztworu - min. 1 dzień.
• ilość szacowana 500 kg/rok
• flokulant musi posiadać wymagane przepisami certyfikaty świadczące, o jakości dostarczanego środka i karty charakterystyki,
• środek flokujący powinien zostać dobrany na podstawie prób laboratoryjnych przeprowadzonych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach, w uzgodnionym terminie, na koszt Wykonawcy,
• Wykonawca powinien dokonać doboru flokulanta biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania technologiczne na oczyszczalni i rzeczywistą charakterystykę osadów,
• Wykonawca winien uwzględnić doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania przedmiotowego flokulanta w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy próbach technologicznych,
• flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego,
• osoba upoważniona do rozmów w sprawie doboru środków chemicznych
- Robert Dębowski Kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. (15) 644 68 38
b) związku chemicznego do likwidacji odorów na sieci kanalizacji ciśnieniowej
- parametry fizyczne
• gotowy roztwór
• środek nie powodujący korozji
• skuteczny w likwidacji odoru
• substancja łatwa w dozowaniu
• odporny na zamarzanie w okresie zimowym
• ilość szacowana ok. 6000 litr/rok.

3. Miejsce dostawy:
a) Stacja Uzdatniania Wody
39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52
b) Oczyszczalnia Ścieków
39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52.
4. Dostawa na koszt i ryzyko własne Wykonawcy.
5. Opakowania zwrotne muszą spełniać wymogi umowy ADR.
Puste opakowania będą zwracane przy realizacji kolejnych dostaw.
6. Każda partia dostawy winna posiadać świadectwo jakości produktu, instrukcję
bezpieczeństwa transportu drogowego, kartę charakterystyki.
7. Wskazane w ust. 1 i 2 ilości związków chemicznych należy traktować jako szacunkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w
czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od
szacowanych ilości. Prognozowane ilości dostarczanych związków chemicznych mają
jedynie charakter orientacyjny służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu środków chemicznych w
podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie
wykonania przez Zamawiającego zakupu w przewidywanych ilościach środków
chemicznych.
8. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień
telefonicznych składanych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.
9. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w terminie określonym w formularzu ofertowym, od chwili złożenia zamówienia, przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz
wysoką jakość dostarczanych środków chemicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się