Zakup i bieżąca dostawa siarczanu żelazowego i chlorku poliglinu dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i bieżąca dostawa dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie:
a) Siarczanu żelazowego w ilości - do 550 Mg
b) Chlorku poliglinu w ilości - do 800 Mg.
Ilości te są maksymalnymi jakie Zamawiający przewiduje do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Dane ogólne:
Siarczan żelazowy.
Siarczan żelazowy stosowany jest w procesie chemicznego usuwania fosforu o następujących parametrach technicznych:
Skład chemiczny i właściwości:
- Wzór chemiczny: Fe2(SO4)3
- Postać: roztwór wodny ok.: 42%
- Temperatura krzepnięcia: < - 30 ºC
- Żelazo ogólne: 11,6 ÷ 13,0 %
- Żelazo: Fe2+ ≤ 0,7 %
Zawartość metali ciężkich:
- Ołów (Pb) - do 0,5 mg/kg
- Kadm (Cd) - do 0,5 mg/kg
- Chrom (Cr) - do 5 mg/kg
- Nikiel (Ni) - do 25 mg/kg
- Cynk (Zn) - do 20 mg/kg
- Mangan (Mn) - do 300 mg/kg
- Miedź (Cu) - do 1,0 mg/kg

Chlorek poliglinu.
Chlorek poliglinu stosowany jest w celu zwalczania rozwoju bakterii nitkowatych o następujących parametrach technicznych:
Skład chemiczny i właściwości:
- Al2O3 - 17,0±0,6%
- Al+3 - 9,0±0,3%
- Chlorki (Cl-) - 21,0±2,0%
- Zasadowość - 41,0±3%
- pH - 1,0±0,2
- Gęstość w kg/m3 - (20°C) 1360±10
- Lepkość - (20°C) ok. 20 m Pas

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałej kontroli w/w parametrów.
4. Zakres przedmiotu zamówienia:
a) Sukcesywne, ciągłe dostawy koagulantu, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
b) Terminy dostaw siarczanu żelazowego i chlorku poliglinu ustala Wykonawca na podstawie zainstalowanej przez siebie ciągłej, zdalnej kontroli ilości/poziomu koagulantu (siarczanu żelazowego, chlorku poliglinu) w zbiornikach instalacji dozujących w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie.
c) Cena zadania obejmuje koszt transportu i rozładunku na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie, ul. Srebrna 172/188 i na terenie Oczyszczalni Ścieków DŹBÓW, ul. Anyżkowa w Częstochowie.
3. Obowiązki stron:
a) Wykonawca zapewni dostawy: siarczanu żelazowego i chlorku poliglinu cysternami samochodowymi o ładowności około 24 ton.
b) Wykonawca zamontuje system zdalnego monitorowania ilości/poziomu siarczanu żelazowego oraz chlorku poliglinu w zbiornikach instalacji dozujących i będzie ponosił odpowiedzialność za ciągłość dostaw. W razie wątpliwości uważa się, że konieczność kolejnej dostawy istnieje, gdy w zbiorniku instalacji dozującej poziom koagulantu jest równy lub niższy od 30% maksymalnej pojemności.
c) W przypadku awarii systemu Zamawiający niezwłocznie informuje o tym fakcie Wykonawcę. W takiej sytuacji dostawy siarczanu żelazowego i chlorku poliglinu będą realizowane w terminie określonym telefonicznie z zachowaniem ciągłości.
d) Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość dla poszczególnych koagulantów tj. siarczanu żelazowego i chloreku poliglinu, dostarczając do każdej dostawy dokumenty ją potwierdzające (certyfikat jakości oraz atest PZH).
e) W przypadku stwierdzenia wad jakości dostarczonych produktów Zamawiający natychmiast poinformuje o tym Wykonawcę.
f) Wymiana produktów na pozbawione wad nastąpi w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty poinformowania Wykonawcy i na jego koszt.
g) Dostarczenie produktów z wadami lub bez odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość, traktowane będzie jako nienależyte wykonanie zadania.
h) Za nienależyte wykonanie zadania uważane jest również niedostarczenie przez Wykonawcę produktów w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości o konieczności kolejnej dostawy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się