„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”

» Opis zapytania

„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia:
Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl, nr telefonu (46) 834-51-00, (46) 834-51-41, (46) 834-51-36 / Nr faksu (46) 834-51-45, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”.

1.2. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja:

1.2.1. „Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”

1.2.2. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
50232200-2 – Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej,
50232000-0 – Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów,
45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych,
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
34942000-2 - Urządzenia sygnalizacyjne.
1.2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.2.5. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień podobnych.
1.2.6. Zamawiający nie zamierza:
1) Zawierać umowy ramowej;
2) Ustanowić dynamicznego systemu zakupów;
3) Wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
1.2.7. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 grudnia 2019 r.
1.2.8. Wymagany okres gwarancji:
1) Nie krótszy niż 12 miesięcy na wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
2) Na materiały obowiązuje gwarancja producenta
1.2.9. Źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Miasto Skierniewice.
1.2.10. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający” – Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
g) Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z utrzymaniem, konserwacją, naprawami oraz remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice.

2.2. Usługami, o których mowa wyżej objętych będzie 13 skrzyżowań oraz 2 sygnalizacje na przejściu dla pieszych na których zlokalizowano urządzenia ulicznej sygnalizacji świetlnej, wg poniższego wykazu:
1) Skrzyżowanie ulic: Wyszyńskiego – Wiadukt – Widok;
2) Skrzyżowanie ulic: Wiadukt – Sobieskiego – Aleja Rataja;
3) Skrzyżowanie ulic: Aleja Niepodległości – Kopernika;
4) Skrzyżowanie ulic: Aleja Niepodległości – Rawska;
5) Skrzyżowanie ulic: Aleja Niepodległości – Batorego – 1-go Maja;
6) Skrzyżowanie ulic: Sobieskiego – Reymonta – Lelewela;
7) Skrzyżowanie ulic: Sobieskiego – Sienkiewicza;
8) Skrzyżowanie ulic: Mszczonowska – Kopernika – Pomologiczna;
9) Skrzyżowanie ulic: Mszczonowska – Reymonta – Ogrodowa;
10) Skrzyżowanie ulic: Widok – Nowobielańska;
11) Skrzyżowanie ulic: Łowicka – Armii Krajowej;
12) Skrzyżowanie ulic: 1-go Maja – Czysta – Sportowa;
13) Skrzyżowanie ulic: Zadębie – Chabrowa – 500 – lecia;
14) Sygnalizacja na przejściu dla pieszych w ulicy Zadębie (przy skrzyżowaniu z Św. Faustyny Kowalskiej).
15) Sygnalizacja na przejściu dla pieszych w ulicy Mszczonowskiej.
2.3. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do wykonywania usług związanych z utrzymaniem, konserwacją, naprawami oraz remontami ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz nowo wybudowanych drogowych sygnalizacji świetlnych oddanych do użytkowania w trakcie obowiązywania umowy t.j. do 31.12.2019 r.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy m.in. do:
1. Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu prac i jego otoczeniu,
2. Zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego oraz ustawy Prawo budowlane,
3. Realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 z późn. zm.).
4. Wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakościowo zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z zakresem i w trybie określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
5. Wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych bez zatrzymań pracy sygnalizacji, o ile warunki techniczne i względy bezpieczeństwa na to pozwalają.
6. Wykonywanie napraw powypadkowych, wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów sygnalizacji, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych lub innych.
7. Natychmiastowego usuwania awarii powodujących wstrzymanie działania sygnalizacji w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
8. Należytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac.
9. Zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
10. Gromadzenia, rozliczania i utylizacji elementów z demontażu.
11. Naprawy i renowacji terenów zieleni, infrastruktury drogowej i innych zniszczeń wynikłych z prowadzenia prac (napraw) jak i z przyczyn zależnych od Wykonawcy na jego koszt.
12. Ponoszenia odpowiedzialności, za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonanie prac związanych z realizacją zamówienia.
13. Zapewnienia zaplecza o powierzchni niezbędnej dla przechowania elementów i materiałów stanowiących składniki urządzeń sygnalizacji, będących własnością Zamawiającego.
14. Dokonywania korekt programu działania sygnalizacji na podstawie pisemnego wystąpienia Zamawiającego.
15. Transportu materiałów Zamawiającego przechowywanych u konserwatora sygnalizacji świetlnej realizującego zamówienie od 2015 roku. Transport wykonać nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. Dla przekazywanych materiałów sporządzony zostanie protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.
16. Wyłączenia działania sygnalizacji na żądanie Zamawiającego.
17. Wykonania przez uprawnione osoby, co najmniej raz w roku (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, rezystancji, uziemienia oraz stanu izolacji kabli zasilających i sygnalizacyjnych wszystkich sygnalizacji, oraz usunięcie stwierdzonych wad i sporządzenie protokołów z wynikami pomiarów.
18. Naprawy aparatu sterowniczego, wymiany uszkodzonych elementów latarń, prostowanie masztów sygnalizacji świetlnych.
19. Czyszczenia soczewek sygnalizatorów drogowych, kloszy, masztów, wysięgników i szaf sterowniczych oraz innych elementów sygnalizacji (np. z brudu, ulotek, ogłoszeń, graffiti)
20. Kontroli prawidłowości i skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
21. Malowania konstrukcji stalowych,
22. Wykonywania remontów na sygnalizacjach świetlnych wymienionych w pkt. 2.2. SIWZ wg potrzeb Zamawiającego.
23. Prowadzenia całodobowego dyżuru (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta), polegającego na:
a) przyjmowaniu zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach sygnalizacji,
b) zabezpieczeniu miejsca i urządzeń do czasu naprawy,
c) usuwaniu awarii i uszkodzeń.
24. Zakładania i prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji dla każdej sygnalizacji osobno. Dziennik eksploatacji powinien zawierać między innymi zapisy, co do terminów, rodzajów oraz wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, awarii oraz zmian w pracy sygnalizacji (przełączeniu jej na sygnał żółty migający, wyłączeniu - z podaniem przyczyny, rodzaju zmian, czasu),
25. Prowadzenia dziennika zgłoszeń awarii zawierającego datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia, bądź stwierdzenia awarii, dane zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, sposób zabezpieczenia miejsca awarii, datę i godzinę usunięcia awarii, sposób usunięcia awarii, uwagi,
26. Wykonania dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku uszkodzenia sygnalizacji w wyniku zdarzeń losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja),
27. Modernizacji drogowych sygnalizacji świetlnych z materiału powierzono (przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt. 15 lub nowego.
28. Pozostałe wymagania oraz ich opisy znajdują się w SST oraz opisie przedmiotu zamówienia

2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 10 (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna).

2.6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności:
a) osoby posiadającej ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych osoby przeszkolonej w zakresie kierowania ruchem drogowym w sytuacja awaryjnych.
b) osobą przeszkoloną i posiadającą kwalifikacje do przeprowadzania programowania sterownika sygnalizacji;
c) osób wykonujących określony rodzaj pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem,
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności:
a) osoby posiadająca ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP typu E uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
b) osoby przeszkolonej w zakresie kierowania ruchem drogowym w sytuacjach awaryjnych.
c) osobą przeszkoloną i posiadającą kwalifikacje do przeprowadzania programowania sterownika sygnalizacji;
d) osób wykonujących określony rodzaj pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem,
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 14 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ.

Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1,
96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice”
nr RZP.271.99.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Uwaga!
1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wg powyższego wykazu przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z urządzeniami, które będą podlegały zamówieniu.
2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Dopuszcza się innych producentów materiałów koniecznych dla wykonywania usług, będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, po akceptacji Zamawiającego.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się