Wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania technologii TIK w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa”

» Opis zapytania

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia asortymentu oraz wykonanie okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami sieciowymi w ośmiu Szkołach Podstawowych na terenie gminy Błażowa w miejscowościach: Białka, Błażowa, Błażowa Dolna, Futoma, Kąkolówka, Lecka, Nowy Borek, Piątkowa.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń elektronicznych do szkół podstawowych o których mowa w SIWZ, a także do instalacji oraz uruchomienia dostarczonego sprzętu w obecności przedstawiciela szkoły, której dostawa dotyczy.
4. Zaleca się zapoznanie ze strukturą pomieszczeń Zamawiającego przed złożeniem oferty w celu oszacowania kosztów realizacji prac związanych z wykonaniem instalacji i montażu dostarczonych urządzeń. W tym celu Zamawiający udostępni pomieszczenia szkół po wcześniejszym jego powiadomieniu przez Wykonawcę, na numer tel.: 17 2301 734.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Rozwiązania równoważne:
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
7. Miejsce wykonania zamówienia: województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Błażowa, 36-030 Błażowa:
- Szkoła Podstawowa w Białce, Białka 175,
- Szkoła Podstawowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11,
- Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej, Błażowa Dolna 196,
- Szkoła Podstawowa w Futomie, Futoma 168,
- Szkoła Podstawowa w Kąkolówce, Kąkolówka 468,
- Szkoła Podstawowa w Lecce, Lecka 230,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Borku, Nowy Borek 331,
- Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Piątkowa 429.
8. Zamawiający informuje, że wszystkie dostawy i montaże wykonywane będą w budynkach czynnych Szkół Podstawowych i muszą być uzgodnione z Użytkownikiem budynku. Wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac montażowych, utrzymywanie placu robót w należytym porządku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.