Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu w latach 2019-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na rzecz Zamawiającego z siedziby przy
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec (Punkt Kancelaryjny w Biurze Obsługi Mieszkańca).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia - Tom III SIWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane we Wzorze umowy - Tom II SIWZ. Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje części przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których adresaci zamieszkują teren Gminy Miejskiej Mielec (ok. 1500 przesyłek miesięcznie). Zakres wyłączony z przedmiotowego zamówienia jest realizowany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Mielcu i zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe nie stanowi usługi pocztowej.
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) lub odpowiadające mu formy zatrudnienia określone w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego osób wykonujących działalność operacyjną (doręczycieli). Przez działalność operacyjną osób realizujących przedmiotowe zamówienie Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
1) Zatrudnienie wskazanej w ofercie liczby osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raportów raz na kwartał (do 15 dnia następnego kwartału) obejmujących informacje o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. W ostatnim kwartale Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w/w raportu wraz z wystawioną fakturą.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt 1, 2 zostały uregulowane we Wzorze umowy stanowiącym Tom II SIWZ.
4) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących działalność operacyjną (doręczycieli) na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli.
4. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do skorzystania z prawa opcji na podstawie
art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości maksymalnie 10% wielkości przedmiotu zamówienia określonej w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ w odniesieniu do każdej pozycji zawartej
w Formularzu Cenowym (formularz 2.2) stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. W SIWZ, w tym w formularzu cenowym (Formularz 2.2) Zamawiający określił przewidywaną wielkość przedmiotu zamówienia, którą planuje zrealizować w ramach umowy zawartej
z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że maksymalny zakup przedmiotu zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji wyniesie dodatkowo 10% wielkości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt 4 i 5, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje obowiązek świadczenia po stronie Wykonawcy, z którego Wykonawca może się zwolnić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o realizację usług objętych zakresem prawa opcji.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji, Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w zakres usług pocztowych po cenach nie wyższych niż ceny jednostkowe usług wskazane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.
8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zm.).
Wykonawca musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania usługi i jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w tym, zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach prawa dla realizacji usługi na rzecz podmiotów takich jak Zamawiający.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Żeromskiego 26
Mielec 39300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26
Mielec 39300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się