postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących określonych
w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, opisem zawartości, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem.
3. W odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych określonych w pozycjach od 7 do 19 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment stanowiły oryginalne materiały eksploatacyjne, tj. niepochodzące od innych producentów niż zalecani przez producenta urządzenia, nie mogą one być ponownie napełniane oraz nie mogą być materiałami kompatybilnymi.
4. W odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych wykazanych w pozostałych pozycjach załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych.
5. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz:
a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi,
b) opakowany hermetycznie, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,
c) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych lub dla atramentowych wkładów drukujących, jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,
d) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,
e) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
f) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,
g) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny,
h) w którym zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.
6. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez wykazanie, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe, jak określone przez Zamawiającego, tj.:
a) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,
c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
d) pojemność/wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na opakowaniu każdego materiału eksploatacyjnego dodatkowego oznaczenia, które wskazywać będzie nazwę Wykonawcy oraz datę dostawy. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w punktach od 9 do 10, oznaczenie to stanowić będzie dla Wykonawcy potwierdzenie, że to Wykonawca zrealizował dostawę, a także potwierdzać będzie datę dostarczenia danego materiału eksploatacyjnego, od której Zamawiający liczył będzie minimalny wymagany 12 – miesięczny okres gwarancji dla dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
8. W przypadku braku oznaczeń, o których mowa w punkcie 8 Zamawiający może odmówić dokonania odbioru dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego, do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymanego fax’em lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała,
a na czas wykonywanej naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach
i funkcjonalności nie gorszej niż urządzenia naprawianego. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych wykona na własny koszt Wykonawca.
10. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę toner spowoduje mechaniczne zabrudzenie urządzenia, do którego został zastosowany, poprzez wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia urządzenia w budynku Zamawiającego na własny koszt w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały eksploatacyjne na własny koszt i ryzyko do siedziby głównej UPPK, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, IX piętro.
12. Wykonawca zrealizuje dostawę, gdy dowiezie zamawiane asortymenty do wskazanej lokalizacji oraz wniesie je do wyznaczonego przez pracowników Zamawiającego pomieszczenia.
13. Dostawa zrealizowana zostanie w godz. 8:30 – 14:30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się