Sukcesywne dostawy helu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy skroplonego helu.
2. Dostarczany hel będzie nalewany do zbiornika Zamawiającego o pojemności 950 litrów.
1) Zamówienie podstawowe obejmuje zakup 5 000 litrów ciekłego helu.
2) Wykonawca będzie samodzielnie, własnym transportem odbierał zbiornik od Zamawiającego, dostarczał do punktu napełniania, a po napełnieniu dostarczał go zwrotnie do Zamawiającego. Za rozpoczęcie dostawy partii ciekłego helu uważa się moment przekazania zbiornika Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Dostarczenie zwrotne napełnionego zbiornika do siedziby Zamawiającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania zbiornika
3. Zakup opcjonalny:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość (opcję) zwiększenia ilości litrów kupowanego helu o 3 000 litrów.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy na zamówienie podstawowe.
3) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego zamówienia, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
4) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Zamawiający może w pełni zrezygnować z zakupu opcjonalnego. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia w terminie obowiązywania umowy na część podstawową, wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
5) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będzie cena jednostkowa za litr helu, wskazana w formularzu ofertowym dla zamówienia opcjonalnego oraz rzeczywiste ilości gazu, dostarczone w ramach opcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się