Odnowienie rocznej subskrypcji think-cell

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest odnowienie rocznej subskrypcji think-cell

Szczegóły:

1) Think Cell

Serial - NXFX9-B9AMN-ZUY1H-PMY76-M9RM9

Ilość 11 szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o podanie wartości netto pln

Termin realizacji 7 dni od daty zamówienia, płatność 60 dni od daty otrzymania FV

Miejsce dostawy:
Wersja instalacyjna/aktualizacja ze wskazanej strony internetowej dostarczenie informacji na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktów po stronie o/COPI

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się