Dostawa sprzętu AGD i urządzeń eksploatacyjnych biurowych

» Opis zapytania

Dostawa do:

IZ Poznań
ISE Poznań Główny
ISE Poznań Franowo
ISE Gniezno
wg załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia


1.Dostawa przez Wykonawcę sprzętu AGD i urządzeń eksploatacyjnych biurowych, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy wraz z transportem do bezpośrednich odbiorców w miejsca dostaw.
2. Terminy wykonania dostawy od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2019r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 ust.2 Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej z zastrzeżeniem wielkości realizacji "Prawa Opcji"
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą skany następujących dokumentów:
1) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty
3) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych powyżej
4) wykonawca złoży ofertę wyliczając na podstawie dołączonego formularza - "Specyfikacja dostawy" w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się