Wykonanie modernizacji oraz wsparcie i usługi serwisowe dla Systemu HP Network Node Manager

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

1) wykonanie modernizacji Systemu HP Network Node Manager. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na nowym serwerze dostarczonym przez Zamawiającego. Zakres modernizacji szczegółowo określa załącznik nr 1 i nr 2 do umowy (projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

2) wsparcie techniczne i usługi serwisowe dla Opragramowania, które szczegółowo określa załączony projekt umowy- załącznik nr 2 do SIWZ.

Termin dostawy produktów:

1) Upgrade HP "Network Node Manager i" wersja 10.21 do najnowszej wersji wraz z utrzymaniem systemu do dnia 31.12.2020r. (HP NNMi 2000+/50 SW E-LTU (T4637AA) 60szt.)

2) Subskrypcja Red Hat Enterprise Linux Server na okres 3 lat (System operacyjny dla HP NNMi).

do 31.12.2018r.

Wsparcie techniczne oraz usługi serwisowe będą świadczone do 31.12.2020r.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do:
a. W miarę postępów w pracach nad rozwojem Oprogramowania, dostarczania, na bieżąco, Zamawiającemu nowych lub uaktualnionych wersji oprogramowania wraz z aktualną dokumentacją.
b. Usuwania Błędów w Oprogramowaniu w okresie od dnia dostawy do 31.12.2020r.,
c. Świadczenie konsultacji technicznych w okresie trwania umowy - zdalnie 40 godzin oraz na miejscu u Zamawiającego 80 godzin,
d. Wyznaczenia osoby kontaktowej, kompetentnej w zakresie utrzymania Oprogramowania,
e. Zapewnienia czasu Reakcji Serwisowej na zgłoszenie problemu lub zapotrzebowania na usługę Wsparcia Technicznego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ustalonego na 24 godziny, liczone w Dni robocze, od momentu zgłoszenia;
f. Zapewnienia czasu rozwiązania zgłoszenia od momentu zgłoszenia nie dłuższego niż 4 dni robocze chyba, że Strony wspólnie postanowią inaczej lub wynika to z realizacji § 5 ust. 8.
g. Prowadzenia rejestracji zgłoszeń;
h. Przeprowadzenia prac tylko i wyłącznie zgodnie z ustaleniami określonymi w Umowie nawet, jeśli przekazane uprawnienia w systemach teleinformatycznych dają większe uprawnienia. Przekroczenie uprawnień, co do modyfikacji lub wglądu w środowisku produkcyjnym Zamawiającego traktowane jest jak nie wywiązanie się z postanowień Umowy;
i. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego możliwości zdalnego dostępu
- wykorzystania dostępu tylko na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy
- nie pozyskiwania ani przetwarzania żadnych innych danych, z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy.
- nie przekazywania danych logowania innym osobom.
j. przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego wewnętrznych przepisów, z którymi Zamawiający ma obowiązek zapoznać Wykonawcę przed wejściem na teren Zamawiającego.

Pozostałe warunki w tym wysokość kar, warunki gwarancji określa szczegółowo projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Termin płatności 60dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się