Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Żory.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych w granicach administracyjnych Gminy Żory obejmujące 27 obiekty drogowe w okresie 12 miesięcy. Codzienny objazd wszystkich sygnalizacji świetlnych polegający na: a) kontroli pracy sterowników, w tym: poprawność wyświetlanych sygnałów, układów zabezpieczeń, regulacji zegara dobowego oraz czyszczenie aparatu sterowniczego, b) bieżącej kontroli źródeł światła połączonej z wymianą spalonych żarówek, halogenów oraz wkładów LED Ø 200 i Ø300, c) sprawdzeniu skuteczności działania detektorów dla pieszych, pętli indukcyjnych, detektorów wideo (łącznie z ich regulacją oraz dostrojeniem, jeżeli zachodzi taka konieczność) i innych urządzeń realizujących program sygnalizacji, d) kontroli pracy sygnałów akustycznych i przycisków dla pieszych, e) sprawdzeniu stanu urządzeń sygnalizacyjnych w tym również konstrukcji wsporczych sygnalizatorów, f) czyszczeniu osprzętu sygnalizacyjnego (jeżeli zachodzi taka potrzeba), w tym również usuwanie reklam i graffiti, g) wymianie pokryw studni kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej (jeżeli zachodzi taka potrzeba); oraz konserwacja w zakresie bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych w tym: a) przeprowadzanie drobnych napraw sygnalizacji, w szczególności: naprawa przycisków zgłoszeniowych dla pieszych, naprawa mocowań sygnalizatorów, konsoli i głowic, czyszczenie styków połączeń kablowych, prostowanie skrzywionych konstrukcji wsporczych sygnalizacji, głowic wierzchołkowych, zabezpieczenie uszkodzeń wymagających użycia nowych materiałów do czasu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wymianie, b) wymiana uszkodzonych listew zaciskowych w głowicach wierzchołkowych, przyziemnych, wewnątrz masztów i kolumn, c) przeprowadzanie drobnych napraw aparatu sterowniczego, w szczególności: naprawa obudowy sterowników, naprawa zamków do szaf sterowniczych, wymiana uszkodzonych modułów sterownika, wymiana bezpieczników, diod, żarówek i innych materiałów eksploatacyjnych sterownika, d) wymiana przycisków w sygnalizacjach wzbudzanych, e) wymiana uszkodzonych wkładów LED, f) wymiana sygnalizatorów akustycznych, g) wymiana zniszczonych lub zużytych soczewek, osłon komór, drzwiczek, daszków, ekranów kontrastowych, usunięcie symboliki z soczewek sygnalizatorów, h) wymiana uszczelek drzwiczek oraz uszczelek soczewek, i) kontrola ciągłości obwodów pętli indukcyjnych (potwierdzona protokołem), j) zmiana czasów przełączeń pracy programów, k) bieżące mycie latarń i ich elementów, soczewek, ekranów kontrastowych, l) bieżące czyszczenie masztów, szaf sterowników z naklejanych ogłoszeń, m) wycinka gałęzi przesłaniających widoczność sygnalizatorów, n) naprawy sterownika, o) badanie i dostrajanie pętli indukcyjnych, p) regulacja, ustawienie i czyszczenie systemów wideo detekcji, q) demontaż uszkodzonych elementów sygnalizacji, r) wykonanie jednorazowo w okresie realizacji zamówienia pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli i uziemienia. Wyniki pomiarów należy przekazać Zamawiającemu do końca września 2019 roku, s) doraźne malowanie konstrukcji słupów i wysięgników, prostowanie słupów, t) zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych m.in.: masztów, wysięgników, szaf sterowniczych – które należy wykonać w terminie do dnia 1 września 2019 roku, u) konserwacja i zabezpieczenie przyłączy, rozdzielnic i podzespołów sterownika zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto: - dostarczanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z objazdów sygnalizacji oraz jej pracy; - prowadzenie DZIENNIKÓW EKSPLOATACJI SYGNALIZACJI; - prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń oraz wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących ewentualnych remontów, remontów kapitalnych lub przebudowy sygnalizacji świetlnych; - realizowanie zleceń Zamawiającego dotyczących korekt aktualnego oprogramowania oraz innych prac wynikających z poprawy bezpieczeństwa ruchu; - utrzymanie całodobowego pogotowia sygnalizacji, również w niedzielę i święta, stanowiska przyjmującego i rejestrującego informacje o wystąpieniu nieprawidłowości w pracy sygnalizacji świetlnych oraz niezwłoczne usuwanie tych nieprawidłowości; - kontrola prawidłowego stanu zabezpieczeń w układach zasilania w energię elektryczną; - prowadzenie nadzoru technicznego przy robotach prowadzonych przez różne firmy w pobliżu urządzeń sygnalizacyjnych; - udzielanie Zamawiającemu informacji umożliwiających udzielenie odpowiedzi na zapytania dot. działania sygnalizacji świetlnych objętych niniejszym zamówieniem, skierowane przez Policję, Prokuraturę, Sąd lub inne podmioty w tym także przez użytkowników dróg. W razie potrzeby udział Koordynatora w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Żorach; - zapewnienie zasilania rezerwowego sygnalizacji poprzez podłączenie agregatu prądotwórczego na czas braku zasilania sygnalizacji świetlnej wg potrzeb i wskazań Zamawiającego. W ramach ceny ryczałtowej do obowiązków Wykonawcy należy także w okresie obowiązywania umowy: 1) wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez drogę gminną ul. Rybnicką w rejonie szkoły podstawowej nr 9. W ramach modernizacji należy zastosować następujące rozwiązanie: - wprowadzenie systemu sterowania ruchem All Red – wykonanie wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia systemu (w tym: rozbudowa/wymiana sterownika sterownik MSR Synchro, zastosowanie niezbędnych systemów detekcji video oraz pętli indukcyjnych); - rozmieszczenie detektorów oprócz wykrywania pojazdów w ciągu ul. Rybnickiej powinno zapewniać wykrywanie pojazdów wyjeżdzających z pobliskich wlotów podporządkowanych tj.: ul. Wiśniowej oraz ul. Reja; - wymiana latarni sygnałowych na latarnie typu LED; - w zależności od stopnia zużycia zachowanie istniejącego wyposażenia w postaci przycisków dla pieszych oraz sygnalizatorów akustycznych; - wymiana szafki aparatu sterującego przez zastosowanie szafy aluminiowej przykręcanej do ramy fundamentowej wpuszczanej w fundament betonowy (prefabrykowany) lub do fundamentu aluminiowego wkopywanego w ziemię - możliwość wykorzystania istniejącego fundamentu. Ponadto wykonanie wszelkich czynności technicznych oraz formalno-prawnych związanych z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu. 2) wykonanie dla skrzyżowania Alei Zjednoczonej Europy z ul. Boryńską w Żorach projektu wykonawczego organizacji ruchu i sygnalizacji skoordynowanej, współpracującej ze skrzyżowaniami w ciągu Alei Zjednoczonej Europy - wpięcie do istniejącego programu pracy sygnalizacji SPOT-UTOPIA lub opracowanie nowego efektywnego programu pracy sygnalizacji skoordynowanej liniowo w ciągu Al. Zjednoczonej Europy (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji papierowej i elektronicznej). 3) odtworzenie 200 m pętli indukcyjnej na obiektach wg. wskazań Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się