Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi w Wieniawie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi w Wieniawie w ramach projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Wieniawa, Działanie 10.1. Kształcenie ogólne, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Poniżej przedstawiony jest zakres asortymentu dla zamówienia:

„Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”
Lp. Asortyment j.m. Ilość
1 Duża tablica interaktywna z okablowaniem Szt. 5
2 Laptop z systemem operacyjnym do tablicy interaktywnej/Laptop z systemem operacyjnym/Laptop dla nauczyciela z systemem operacyjnym
Szt. 5
3 Program antywirusowy do laptopa Szt. 14
4 Projektor multimedialny z uchwytem Szt. 5
5 Laptopy z systemem operacyjnym dla uczniów Szt. 20
6 Program do zarządzania zestawem przenośnych komputerów ( opłata licencyjna + 10 stanowisk )
Szt. 1
7 Router do stworzenia sieci bezprzewodowe w pracowni międzyszkolnej Szt. 1
8 Mobilna, zamykana szafka na 10 laptopów (na kółkach ) z przegródkami na laptopy, z wbudowanymi ładowarkami do laptopów
Szt. 2
9 Oprogramowaniem zabezpieczające uczniów przed zagrożeniami Szt. 2
10 Aparat fotograficzny Szt. 1
11 Oprogramowanie biurowe ( 1 szt. na 1 rok) Szt. 2
12 Drukarka 3D Szt. 1
13 Licencja edukacyjna do drukarki na 2 lata projektu Szt. 2


3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w załącznikach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w umowie.
3.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z wymaganiami SIWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub wyrobem wskazanym w SIWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu mu przez Wykonawcę informacji o materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami, o ile takie są wymagane w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się