Budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych Szlak Jezior Krępsko i Szczytno: przystań kajakowa i pole biwakowe w Rzewnicy oraz przystań kajakowa i pole biwakowe w Gwieździnie

Przedmiot zamówienia obejmuje także zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą następujących dokumentów w podanej kolejno hierarchii ich ważności :
a. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
b. Dokumentacja techniczna – projekty budowlane (Zał. nr 5 do SIWZ);
c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Zał. nr 6);
d. Przedmiary robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny oferty – Zał. nr 7)

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (ofertę można złożyć na jedną lub dwie części). Oferty na poszczególne części oceniane będą niezależnie od siebie.

Część 1 – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Rzewnicy
Inwestycja składać się będzie z:
a. Montażu betonowego pomostu pływającego (statku*) wraz z trapem
b. Utwardzenie brzegu z materacy gabionowych
c. Montaż 2 altan na ławostoły
d. Montaż dużej altany na ławostoły
e. Montażu 5 ławostołów
f. Montażu paleniska z 4 ławkami
g. Montażu 2 koszy na odpady
h. Montaż 5 suszarek na kajaki
i. Montażu toalety przenośnej z osłoną
j. Montażu informatora
k. Montażu informatora wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych
l. Montażu skrzynki elektroenergetycznej
m. Utwardzenie nawierzchni z płyt ażurowych
n. Wykonanie schodów terenowych
o. Wykonaniu ogrodzenia drewnianego

Część 2 – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Gwieździnie
Inwestycja składać się będzie z:
a. Montażu betonowego pomostu pływającego (statku*) wraz z trapem
b. Utwardzenie brzegu z materacy gabionowych
c. Montaż 2 altan na ławostoły
d. Montaż dużej altany na ławostoły
e. Montażu 5 ławostołów
f. Montażu paleniska z 4 ławkami
g. Montażu 2 koszy na odpady
h. Montaż 5 suszarek na kajaki
i. Montażu toalety przenośnej z osłoną
j. Montażu informatora
k. Montażu informatora wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych
l. Montażu skrzynki elektroenergetycznej
m. Utwardzenie nawierzchni z płyt ażurowych
n. Wykonanie schodów terenowych

* statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do celów mieszkalnych, biurowych gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych, a także jako przystanie pływające (Ustawa o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.)

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji odbiorowej pomostu, w której skład wchodzi m.in. świadectwa wyporności, stateczności i stabilności pomostu w celu uzyskania przez Zamawiającego orzeczenia technicznego o zdolności do pływania z Polskiego Rejestru Statków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. z 2002r. nr 77, poz. 695) oraz bezpieczeństwo postoju statku - tj. uproszonego świadectwa zdolności żeglugowej (roz. Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwo zdolności żeglugowej z dnia 5 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1424).

Przedstawiona w Projekcie budowlanym – Załącznik nr 5 do SIWZ wersja oznakowania lądowego i wodnego oraz tablic informacyjno-promocyjnych jest wersją poglądową. Ostateczny kształt wzorów oznakowania Zamawiający przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się