Dostawa wiertnicy spalinowej.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wiertnicy spalinowej dla Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie podległej do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie zgodnie z opisem przedmiotu zamówenia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

Dostawa będzie realizowana na podstawie przesłanego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail Zamówienia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy.

Miejsce dostawy; Magazyn Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie, ul. Torowa 1, 35-205 Rzeszów.

Wraz z ofertą proszę złożyć skany następujących dokumentów:
1. KRS lub CEIDG
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty elektronicznej dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty
4. podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną RODO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się