Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Wieliczka w 2019 r.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Wieliczka w 2019 r. w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie między innymi: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich, przekazów pieniężnych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych.
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w Formularzu cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ), Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Wykonawca, powinien posiadać w całym okresie wykonywania zamówienia wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do okazania ww. wpis na każde jego żądanie.
4. Wykonawca winien posiadać w całym okresie wykonywania zamówienia umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 brutto. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do okazania ww. umowę ubezpieczenia na każde jego żądanie.
5. Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę, tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń. Do kalkulacji „ilości przesyłek”, określonych w formularzu cenowym Zamawiający przyjął średnie roczne ilości przesyłek każdego rodzaju, z tym, że Zamawiający zastrzega możliwość zlecania usług w innej ilości lub innego rodzaju bez zwiększania jednak kwoty wynagrodzenia łącznego określonego w umowie na podstawie złożonej oferty. Faktyczne ilości zrealizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych średnich ilości.
6. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:
64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 Usługi pocztowe
64120000-3 Usługi kurierskie
7. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę tych osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego, w zakresie przyjęcia przesyłek, doręczania, wydania lub zwrotu przesyłek, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) (wymóg dotyczy również podwykonawców).
7.1. Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, oświadczenie że wskazane przez zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
7.2. Każde stwierdzone nieuzasadnione odstępstwo od wyżej opisanego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, lub opóźnienie w złożeniu oświadczenia, lub nie złożenie stosownego oświadczenia będzie skutkowało sankcją poprzez nałożenie kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy opisany przypadek w każdym dniu w którym stwierdzono odstępstwo lub za dzień opóźnienia złożenia oświadczenia.
7.3. Zamawiający ponadto w celu kontroli w każdym czasie realizacji zamówienia może zwrócić się do właściwego inspektoratu w celu kontroli nałożonych obowiązków w celu spełniania przez Wykonawcę wymogów o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się