Zakup wody amoniakalnej na potrzeby Zakladu Hydrometalurgii w 2018 roku

» Opis zapytania

1. Towar: woda amoniakalna.
2. Odbiorca towaru - Użytkownik, KGHM Metraco S.A. Zakład Hydrometalurgii ul. Żukowicka 1; 67-200 Głogów.
3. Specyfikacja: parametry gwarantowane przez Sprzedającego jak i wymagania Kupującego i Odbiorcy towaru (Użytkownika):
wygląd zewnętrzny: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu
zawartość amoniaku: NH3 %(m/m) >=24,0
pozostałość po odparowaniu %(m/m) <=0,03

4. Ilość w tonach:
50 ton luzem +/- 20 tony w opcji Kupującego; przy czym jednorazowe zamówienie będzie obejmowało dostawę towaru w ilości od 10 do 15 ton.
Ze względu na zmienne potrzeby Zakładu uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Kupujący zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w Zamowieniu. Zakup przez Kupującego mniejszej ilości towaru, niż określony w Zamówieniu, nie będzie stanowił podstawy prawnej
dla Sprzedającego do dochodzenia od Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
• Opakowanie: luzem, autocysterny Dostawcy dostosowane do transportu wody amoniakalnej, wyposażone
w złącza typu EURO oraz węże:
- do tankowania DN80
- do odbioru oparów DN50
Autocysterna winna być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem CLP.

5. Dokumenty przyjęcia dostawy: karta charakterystyki przy pierwszej dostawie, specyfikacja jakościowa – atest wynikowy, oryginał faktury VAT.

6. Baza dostawy i transport – miejsce przeznaczenia towaru zgodnie z regułą Incoterms ®2010:

DAP Zakład Hydrometalurgii Metraco S.A. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów przy Hucie Miedzi Głogów nr I i przy Hucie Miedzi Głogów nr II.

7. Miejsce ważenia towaru: waga Zakład Produkcji Kruszyw Metraco S.A. ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów

8. Cena zakupu: ……….. PLN/tonę netto dla dostaw w autocysternie na bazie dostawy wskazanej w pkt. 6 Cena zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9. Termin płatności: 60 dni od daty sprzedaży, płatne na konto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku nieuregulowania należności w ww. terminie Sprzedający będzie miał prawo do wstrzymania dalszych wysyłek do czasu uregulowania należności przeterminowanych oraz naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami. Za termin płatności przyjmuje się datę uznania rachunku Sprzedającego.
Strony zgodnie ustalają, że cena zakupu uwzględnia koszty z tytułu odsetek ustawowych w związku z ustaleniem
w niniejszej Umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni.
Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy dedykowany do rozliczania należności wynikających
z niniejszej Umowy jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku
gdy rachunek Sprzedającego nie spełnia warunku określonego w zdaniu poprzedzającym, opóźnienie w dokonaniu płatności powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Kupującego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w ustalonym terminie, nie stanowi dla Sprzedającego podstawy do żądania
od Kupującego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Strony zgodnie ustalają, że cena wody amoniakalnej, uwzględnia koszty z tytułu odsetek ustawowych w związku
z ustaleniem w niniejszym zamówieniu terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni.

10. Okres dostaw: od 23-11-2018 do 31-12-2018 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się