Zakup i dostawa Spektrometru fluorescencji rentgenowskiej EDXRF z detektorem SDD dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. Spektrometru fluorescencji rentgenowskiej EDXRF z detektorem SDD z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice odpowiadającego minimalnym wymaganiom podanym w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 38 43 30 00 - 9 Spektrometr
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
3.1 załączniku nr 2 do SIWZ – wzorze umowy
3.2 załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zainstalował sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy przeprowadził szkolenie aplikacyjne minimum jednodniowe w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi dla osób wskazanych przez Zamawiającego, które zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony sprzęt udzielił gwarancji na okres wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron oraz maksymalny okres gwarancji który będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny na 36 miesięcy. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania gwarancji udzielił gwarancji minimalnej tj. 12 miesięcy.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał markę lub model oraz Producenta oferowanego Spektrometru fluorescencji rentgenowskiej EDXRF z detektorem SDD. Brak wskazania Producenta i typu lub modelu oferowanego urządzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp– jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który zostanie najwyżej oceniony specyfikacji określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, która winna zawierać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy parametry nie będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodną z SIWZ.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usuwał usterki niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu usterki. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wynosi 72 godziny.
10. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załączniki nr 1 oraz nr 4 i 5 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się