Dostawa urządzeń grzewczych wraz z transportem dla Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

» Opis zapytania

Dostawa urządzeń grzewczych wraz z transportem dla Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

Ilość asortymentu podana w zapytaniu ofertowym jest wyłącznie ilością szacunkową służącą Zamawiającemu jedynie do porównania
i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy wyłącznie w cenach jednostkowych do wysokości kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na zrealizowanie zadania.


Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §10 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć na Platformie Zakupowej wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) 1) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM I BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

6) Do oferty oprócz wymienionych powyżej należy również dołączyć:
- parafowany wzór umowy
- specyfikację oferowanego modelu (nazwa producenta, zdjęcie danego materiału wraz z parametrami) brak specyfikacji będzie skutkować wykluczeniem z postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się