Dostawa szaf zgodnie z opisem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf zgodnie z opisem i wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ, a także zgodnie z rysunkami technicznymi udostępnianymi przez Organizatora postępowania.

2.Rysunki niezbędne do realizacji zadania, o których mowa w pkt. 1 powyżej, dostępna są do pobrania u Operatora postępowania, po wcześniejszym dostarczeniu przez platformę SWZ (funkcjonalność pytania i odpowiedzi) wypełnionego Załącznika nr 6 do Ogłoszenia wraz z dokumentem rejestrowym / pełnomocnictwem, potwierdzającym podpisanie Oświadczenia w sposób właściwy.

********************************************
3. Do oferty należy dołączyć:
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
- Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy stanowiące Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - w celu otrzymania rysunków technicznych.
*********************************************
4. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia.
5.Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
11.Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień robocze przed terminem składania ofert.
12. Do oceny zostanie dopuszczona oferta spełniająca wszystkie wymagania Ogłoszenia.
13. Ocena oferty zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości netto oferty.
14. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
15. Cena może być podana w jednej z wymienionych walut: PLN.
16. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
***************************************************************
Ofertę należy złożyć elektronicznie do dnia 23.11.2018 r. do godz. 10:00 w systemie SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej -Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/P3/18/58040, pn. „Dostawa szaf zgodnie z opisem. ” – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Anna Matysiak nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r., godz. 10:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się