Wykonywanie usług pralniczych i prowadzenia szatni rotacyjnych dla pracownikówOddziału Huta Miedzi „Głogów” w latach 2019 – 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są Wykonywanie usług pralniczych i prowadzenia szatni rotacyjnych dla pracowników Oddziału Huta Miedzi „Głogów” w latach 2019 – 2021.
2. Wykaz szatni rotacyjnych zawiera Załącznik nr 3 do Projektu umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z zakresem rzeczowym określonym
w Projekcie umowy , stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej, która zaplanowana jest na dzień 22.11.2018r godz.10.00 Po spotkaniu zostanie sporządzona notatka służbowa, która będzie umieszczona, jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
Zgłoszenie (nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem wizji) uczestnictwa
w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy, nr telefonu, imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu.
Powyższe informacje wraz z Oświadczeniem o zachowaniu poufności – Załącznik nr 7 do SIWZ wraz z KRS, należy przesłać w SWZ.
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
5. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 4 do SIWZ.
b) Kartę Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się