Dostawa sprzętu: RTV- AGD, kserograficznego i biurowego dla jednostek organizacyjnych UŁ.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: RTV-AGD, kserograficznego i biurowego określonego w częściach nr 1 – 33 dla jednostek organizacyjnych UŁ.
3.2. Opis wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – Części nr 1 – 33.
3.3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3.4. Pod pojęciem dostawa należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu (wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) do jednostki organizacyjnej UŁ dokonującej zamówienia, (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty), a także uruchomienie sprzętu, montaż, instalację, sprawdzenie poprawności działania i wstępne szkolenie z zakresu obsługi.
3.5. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również dostawę niezbędnych do pracy, pełnowartościowych, fabrycznie nowych, oryginalnych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów eksploatacyjnych tzw. startowych).
a) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze swoją ofertą. Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z ofertą producenta.
b) Potrzeba wykonania konserwacji sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji będzie każdorazowo zgłaszana przez przedstawiciela Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę. Wykonawca nie podejmuje żadnych czynności związanych z wykonaniem serwisu bez zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wykonywania usług związanych z konserwacją przez firmę inną niż realizującą dostawę, a posiadającą odpowiednie autoryzacje producenta sprzętu, licencje itp. bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
c) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania w przyszłości będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie odrębnego postępowania. Wykonawca nie może zawrzeć w karcie gwarancyjnej zapisów nakazujących Zamawiającemu zakup materiałów eksploatacyjnych u Wykonawcy w okresie gwarancji.
3.6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na poszczególne części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w ramach części. Brak wyceny jednej pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty w tej części.
3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest zaoferowanie przedmiotu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (arkusz asortymentowo-cenowy).
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację (wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ - arkusz asortymentowo-cenowy, odpowiednio dla części, dla której składa ofertę), z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się