Zakup i dostawa nawozów mineralnych

» Opis zapytania

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 24 41 00 00-1,24 44 00 00-0

3.1 Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt.3.2, każdy nawóz stanowi jedną część.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
5) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;

3.2 Podział nawozów na ilości oraz miejsce dostawy podano w poniższej tabeli:
Nr. zadania Nazwa – nawóz mineralny Wielkość opakowania
jedn. Miary (kg.) Zapotrzebowanie dla
IHAR-PIB ZD w Radzikowie Zapotrzebowanie dla
IHAR-PIB ZD
o/ Młochów Łączne zapotrzebowanie
dla IHAR-PIB ZD
w Radzikowie oraz w o/Młochów Termin dostawy
1 2 3 4 5 6 7
I.Nawóz mineralny
Zadanie 1 Saletra amonowa 34% N 500-600 72 tony 72 tony 144 do 15.XII.218r.
II.Nawóz mineralny
Zadanie 2 Mocznik 46% N 500-600 48 ton 48 ton 96 do 15.XII.218r.
III.Nawóz mineralny
Zadanie 3 Saletrzak 27% N 500-600 24 tony 0 24 do 15.XII.218r.

3.3 Nazwy własne podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania.
Zamawiający dopuszcza stosowania zamienników w postaci nawozów równoważnych.
3.4 Zamawiający informuje, że dopuszcza oferowanie artykułów równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one uzyskanie warunków eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego.
3.5 Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego.
3.6 Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w formularzu ofertowym musi podać nazwę produktu równoważnego i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające te równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamiennego z uwzględnieniem wskazań określonych w pkt.3.5.
3.7 Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, w okresie obowiązywania umowy, nie więcej niż o +/- 15% wartości zamówienia.
3.8 Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3.9 Termin dostawy musi być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. Bezpośrednio przed każdą dostawą, przedstawiciel Zamawiającego określi drogą telefoniczną rodzaj i ilość zamawianych produktów.
3.10 Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego:
1) Termin przydatności do stosowania – min.12 miesięcy max.18 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
2) Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję wynoszącą identyczny okres miesięcy co termin przydatności od daty ich dostarczenia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do odbioru rzeczy wadliwej i dostarczenia rzeczy wolnej od wad. O wszelkich uwagach co do jakości przedmiotu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemni, e-mailem po czym Wykonawca winien ustosunkować się do zgłoszonych uwag w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego.
3) Nawozy (opakowania) muszą być oryginalnie zamknięte i oznakowane właściwymi etykietami z podaniem niezbędnych danych zgodnych z obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami.
4) Nawozy mineralne muszą być dostarczone transportem umożliwiającym mechaniczny rozładunek w magazynach ZD.
5) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach typu big-bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500-600kg.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność rodzajową i ilościową.
7) Wykonawca zapewnia dostawy nawozów dopuszczonych do stosowania i obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
8) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym: za przebieg i terminową dostawę, za szkody wyrządzone w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego nawozu, za straty powstałe z winy Wykonawcy - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3.11 Dokumenty dostawy muszą zawierać: wykaz towaru, numer rejestracyjny pojazdu oraz miejsce rozładunku.
3.12 Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.13 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się