Dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych do PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o.o

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych, specjalnych oraz mieszanin gazowych przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z podziałem na 3 części zwane dalej zadaniami:
3.1.1. zadanie nr 1: sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych i mieszanin gazowych.
3.1.2. Zadanie nr 2: sukcesywne dostawy gazów specjalnych na potrzeby Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych.
3.1.3. zadanie nr 3: sukcesywna dostawa ciekłego helu.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
3.3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
3.4. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 24110000-8 Gazy przemysłowe
3.5. Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji dostaw, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się