Kompaktowy, przenośny spektrofotometr pracujący w średniej podczerwieni (MIR) w transmisji i odbiciu wewnętrznym osłabionym(ATR)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompaktowego, przenośnego spektrofotometru pracującego w średniej podczerwieni (MIR) w transmisji i odbiciu wewnętrznym osłabionym(ATR).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważny”.
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, to proponowane przez niego produkty nie mogą być gorszej jakości i muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i funkcjonalność jak wymienione w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ oaz Załącznik nr 9 do SIWZ – wzorze Umowy.

Wymagania ogólne:
3.1 Zamawiający żąda aby dostarczony sprzęt oraz dołączony (niezbędny do uruchomienia ) osprzęt był wyprodukowany w roku 2018.
3.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy zaświadczenia o posiadaniu autoryzacji producenta, oraz że montażu i uruchomienia sprzętu dokona autoryzowany serwis producenta.
3.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia, że dostarczony przez niego sprzęt został wyprodukowany wg norm ISO 9001 i CE.
3.4 Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że Producent dostarczonego sprzętu posiada autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce. W oświadczeniu Wykonawca musi podać nazwę, adres oraz numer telefonu do autoryzowanego serwisu.
3.5 Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się