Usługi pocztowe i kurierskie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe i kurierskie świadczone na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym poniżej oraz w Załącznikach nr 1-2 „Formularz oferty – Formularz cenowy” - „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” niniejszej SIWZ.
2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
a) Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek pocztowych o masie do 10 000 g w obrocie krajowym w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.).
b) Świadczenie usług komplementarnych dla przesyłek rejestrowanych w tym usługi „Zwrotnego potwierdzenia odbioru” (ZPO).
c) Doręczanie zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru do siedziby Zamawiającego po skutecznym doręczeniu.
d) Usługa umowna polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego przygotowanych do wyekspediowania, świadczona 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
e) Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), a więc usług polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich stanowiących przesyłki listowe rejestrowane lub paczki pocztowe, w określony sposób przewidziany w w/w ustawie i w gwarantowanych przez Wykonawcę terminach doręczenia.
3. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio obsługujących Zamawiającego, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności:
a) Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych rejestrowanych i nierejestrowanych o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek pocztowych o masie do 10 000 g w obrocie krajowym w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.).
b) Świadczenie usług komplementarnych dla przesyłek rejestrowanych w tym usługi „Zwrotnego potwierdzenia odbioru” (ZPO).
c) Doręczanie zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz zwrot potwierdzeń odbioru do siedziby Zamawiającego po skutecznym doręczeniu.
d) Usługa umowna polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego przygotowanych do wyekspediowania, świadczona 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
e) Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), a więc usług polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich stanowiących przesyłki listowe rejestrowane lub paczki pocztowe, w określony sposób przewidziany w w/w ustawie i w gwarantowanych przez Wykonawcę terminach doręczenia.

4. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8 a) ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:
a) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy bezpośrednio obsługujący Zamawiającego, wykonujący czynności, o których mowa w ust. 3, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
b) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 3;
c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu aktualne oświadczenie, że osoby które wykonują w/w czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust.4;
e) Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w lit. c i d Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 650 ) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747) i liczby Pracowników zobligowanych do wykonania czynności, o których mowa w ust. 3;
f) Osoby o których mowa powyżej, winny być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu od dnia podpisania przedmiotowej umowy.
g) Oświadczenie w tym zakresie należy złożyć wraz z ofertą (załącznik nr 8 do SIWZ)

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 2 zadania.
8. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się