Dostawa analizatora elementarnego CNS

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) urządzenia (analizatora) do oznaczania węgla, azotu oraz siarki (CNS) w próbkach gleb i roślin z wyposażeniem (całość zwana łącznie „Sprzętem”).
2. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje załącznik nr 2 SIWZ.
3. Ilekroć w postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o Sprzęcie bez bliższego określenia rozumieć należy zarówno urządzenie (analizator CNS) wskazane w ust. 1 powyżej, jak też urządzenia składowe i inne elementy jego wyposażenia wskazane w załączniku nr 2 SIWZ.
4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie znajdujące się w budynku zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w Katedrze Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska (I piętro).
1) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na wykonaniu jego stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie) w Miejscu Dostarczenia Sprzętu;
2) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu.
4) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty),
b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu
c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu
5) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowania lub innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności - wchodzą w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa, przy czym, jeżeli postanowienia załącznika nr 2 SIWZ lub Wzoru Umowy przewidują inne lub dodatkowe postanowienia w zakresie wymaganej licencji mają one zastosowanie w pierwszej kolejności.
5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się