Dostawa wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są wodomierze wraz z nakładkami w postaci modułów radiowych w ilości określonej w kalkulacji cenowej przystosowane do zdalnego odczytu z wykorzystaniem systemu posiadanego przez Zamawiającego.
Dostawa w roku obejmuje:
- 2018 – 200 szt. Wodomierzy wraz z nakładkami
- 2019 – 800 szt. Wodomierzy wraz z nakładkami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Rozdział IV Kalkulacja cenowa.
Uwaga: Jeżeli w przedmiocie zamówienia pojawiają się nazwy własne lub nazwy producentów Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane elementy będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie wyposażenie jest równoważne w stosunku do przedstawionych w zestawieniu.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy.

Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanych wodomierzy zgodną ze specyfikacją jakościową.

Wykonawca przyjmuje termin płatności za dostarczoną partię wodomierzy 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczonych wodomierzy zgodną ze specyfikacją jakościową.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział III SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się