Dostawa urządzenia do cyfrowej korelacji obrazu.

» Opis zapytania

1. Nazwa zamówienia: Dostawa urządzenia do cyfrowej korelacji obrazu.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego optycznego systemu cyfrowej korelacji obrazu (ang. Digital Image Correlation, w skrócie DIC). W skład systemu wchodzą kamery, elektronika kontrolno-pomiarowa, osprzęt (oświetlenie, statywy, wzorce kalibracyjne, walizki transportowe), oprogramowanie oraz komputer klasy desktop.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę, wniesienie i rozładunek, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji.
5. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
8. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
11. Zamawiany przedmiot zamówienia należy traktować w kategoriach wysoce specjalistycznej aparatury naukowo - badawczej a pomiary odkształceń, do wykonywania których ma służyć, wymagają sprzętu optycznego bardzo wysokiej klasy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie informacji umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie zaoferowanego produktu, np. nazwy producenta, nazwy/typu/modelu oferowanych produktów.
13. W celu oceny oferty pod względem kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań ocenianych w ramach kryteriów jakościowych, określonych w rozdziale XIV. W/w dokumenty stanowią integralną część oferty i muszą być złożone na etapie składania ofert.
14. Niezłożenie wraz z ofertą formularza rzeczowo-cenowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
15. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
16. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia dokumentacji technicznej potwierdzającej, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez dokumentację techniczną rozumie się m.in. specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów, karty produktu albo karty katalogowe produktu.
17. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wskazane znaki towarowe, patenty, normy, aprobaty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zachowane muszą być wymagania, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia/produkty/elementy wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia/produkty/elementy muszą mieć parametry/cechy nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się