Konserwacja oraz naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

» Opis zapytania

ZADANIE NR 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Przedmiot zamówienia:

Lokalizacja sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz radarowych wskaźników prędkości podlegających konserwacji oraz ewentualnej naprawie:
• droga wojewódzka nr 138 m. Gubin, ul. S. Wyspiańskiego – sygnalizacja świetlna,
• droga wojewódzka nr 138 m. Gubin, ul. Kujawska – sygnalizacja świetlna,
• droga wojewódzka nr 304 m. Nowe Kramsko, ul. Powstańców Wlkp. – sygnalizacja świetlna,
• droga wojewódzka nr 303 m. Smardzewo – aktywny znak D-6,
• droga wojewódzka nr 282 m. Droszków – aktywny znak D-6,
• droga wojewódzka nr 280 m. Czerwieńsk – radarowy wskaźnik prędkości,
• droga wojewódzka nr 304 m. Nowe Kramsko – radarowy wskaźnik prędkości.

A. KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH, RADAROWYCH WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI

Zakres prac konserwacyjnych:
a) przegląd konserwacyjny sterownika – dwa razy w miesiącu,
b) przegląd instalacji sygnalizacyjnej – raz w tygodniu,
c) wykonanie pomiaru rezystancji izolacji – raz w roku – dot. sygnalizacji świetlnych,
d) wykonanie pomiaru rezystancji pętli zwarcia dla wszystkich konstrukcji wsporczych – raz w roku – dot. sygnalizacji świetlnych,
e) nadzór i kontrola parametrów sygnalizacji,
f) okresowy pomiar parametrów elektrycznych,
g) czyszczenie soczewek, ze sprawdzeniem poprawności połączeń elektrycznych i mechanicznych w komorze sygnałowej, zawiasy oraz uszczelnienie pokrywy zamykającej,
h) usuwanie usterek w pracy znaków aktywnych, radarowego wskaźnika prędkości oraz sygnalizacji świetlnej
(np. wymiana daszków, soczewek) na bieżąco,
i) utrzymanie estetycznego wyglądu sygnalizatorów (okresowe mycie raz w roku konstrukcji wysięgników
i masztów jeżeli jest taka potrzeba),
j) zapewnienie jednoznaczności i czytelności wyświetlanych sygnałów świetlnych,
k) utrzymywanie odpowiedniej stabilności, sztywności i jakości mocowania konstrukcji wsporczych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg,
l) usuwanie wszelkich awarii oraz powiadamiania o ich zaistnieniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz dodatkowo w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadamianie pogotowia ENEA,
m) bieżąca kontrola napięcia ładowania akumulatorów oraz napięcia na samym akumulatorze pod obciążeniem zbliżonym do obciążenia nominalnego – dwa razy w miesiącu – (dot. znaku aktywnego Droszków, Smardzewo),
n) okresowe mycie lica znaków aktywnych oraz lampy oświetlającej przejście miękką szmatką z detergentami. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalników, mycie strumieniem wody pod ciśnieniem,
o) okresowe sprawdzanie stanu złączy, przewodów, uszczelek gumowych – dot. znaków aktywnych,
p) okresowe mycie miękką szmatka nawilżoną wodą fotoogniw do zasilania znaków aktywnych, radarowego wskaźnika prędkości,
q) okresowe sprawdzenie stanu zacisków oraz obudowy akumulatorów, sprawdzenie poziomu elektrolitu
w akumulatorze,
r) prowadzenie „Dzienników eksploatacji sygnalizacji, znaków aktywnych” oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy sygnalizacji. Sporządzanie, w każdym momencie na żądanie Zamawiającego, raportów o stanie technicznym urządzeń sygnalizacji świetlnej,
s) sporządzanie, w każdym momencie na żądanie Zamawiającego, raportów o stanie technicznym urządzeń sygnalizacji świetlnej,
Zakres prac konserwacyjnych radarowych wskaźników prędkości – dwa razy w miesiącu:
t) prowadzenie księgi konserwacji i dokonywanie w niej wpisów zawierających: datę, informacje
o przeprowadzonych czynnościach i czytelny podpis,
u) sprawdzanie poprawności działania układu (min. dokładności wskazań radaru, w przypadku błędów dokonanie korekty ustawień),
v) sprawdzanie wszystkich połączeń i ich ewentualna poprawa,
w) wykonanie pomiarów napięcia na akumulatorze i wpisanie wartości do księgi konserwacji wraz z data i godzina pomiaru,
x) w okresie zimowym w przypadku spadku napięcia na akumulatorze ładowanie akumulatorów zasilających radar,
y) utrzymanie ogniwa fotowoltaicznego w stanie pozwalającym na pełne wykorzystanie jego powierzchni.

B. NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH, RADAROWYCH WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI

Zabiegi naprawcze polegają na:
• usuwaniu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych i przywróceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania ruchem i znaków aktywnych,
• rozbudowie istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających
ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu,
• wykonywaniu innych prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II. Realizacja przedmiotu zamówienia:
1. Usługa dotycząca konserwacji będzie realizowana w trybie ciągłego nadzoru.
2. Usługi dotyczące naprawy objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach
w zależności od potrzeb:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji
i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu / mailowo/ / telefonicznie*.
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac,
b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego
Zlecenie, o którym mowa powyżej będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.ZADANIE NR 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

I. Przedmiot zamówienia:

A - KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

Lokalizacja sygnalizacji świetlnej podlegającej konserwacji:
• droga woj. nr 292 m. Nowa Sól, ul. Głogowska
• droga woj. nr 292 m. Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska-Szkolna-Kopernika
• droga woj. nr 296 m. Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza-Kolejowa-Kochanowskiego
• droga woj. nr 296 m. Żagań ul. Jana Pawła II-Piłsudskiego-Wojska Polskiego
• droga woj. nr 289 m. Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście-Emilii Plater-Kanałowa
• droga woj. nr 315 m. Lubięcin

Zakres prac konserwacyjnych:
a) przegląd konserwacyjny sterownika – dwa razy w miesiącu,
b) przegląd instalacji sygnalizacyjnej – raz w tygodniu,
c) wykonanie pomiaru rezystancji izolacji – raz w roku
d) wykonanie pomiaru rezystancji pętli zwarcia dla wszystkich konstrukcji wsporczych – raz w roku
e) usuwanie usterek w pracy sygnalizacji na bieżąco (wymiana daszków, soczewek, żarówek),
f) nadzór i kontrola parametrów sygnalizacji,
g) okresowy pomiar parametrów elektrycznych,
h) utrzymanie estetycznego wyglądu sygnalizatorów (okresowe mycie i malowanie raz w roku konstrukcji wysięgników i masztów jeżeli jest taka potrzeba),
i) kompleksowa wymiana żarówek sygnalizacji świetlnej dwa razy w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta żarówek,
j) prowadzenie „Dzienników eksploatacji sygnalizacji” oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym
o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy sygnalizacji. Sporządzanie, w każdym momencie na żądanie zamawiającego, raportów o stanie technicznym urządzeń sygnalizacji świetlnej,

B - NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I ZNAKÓW AKTYWNYCH

Lokalizacja sygnalizacji świetlnej podlegającej bieżącej naprawie:
• droga woj. nr 292 m. Nowa Sól, ul. Głogowska
• droga woj. nr 292 m. Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska-Szkolna-Kopernika
• droga woj. nr 296 m. Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza-Kolejowa-Kochanowskiego
• droga woj. nr 296 m. Żagań ul. Jana Pawła II -Piłsudskiego-Wojska Polskiego
• droga woj. nr 289 m. Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście-Emilii Plater-Kanałowa
• droga woj. nr 315 m. Lubięcin
• droga woj. nr 315 m.Konotop ul.Nowosolska

Lokalizacja znaków aktywnych podlegających bieżącej naprawie:
• droga wojewódzka nr 315 w m. Lipka – C9+pylon
• droga wojewódzka nr 287 w m. Drożków – C9+pylon
• droga wojewódzka nr 296 m.Iłowa ul.Traugutta -C9 +pylon, D6+światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 296 m.Klików – C9 + pylon
• droga wojewódzka nr 297 m.Leszno Dolne - C9 +pylon,
• droga wojewódzka nr 297 m.Leszno Górne - C9 + pylon
• droga wojewódzka nr 297 m.Wrociszów – C9+pylon, D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 297 m.Stypułów – C9+pylon, D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 297 m.Borów Wielki – D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 297 m.Borowina – D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 333 m.Gołaszyn – C9 +pylon, D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 333 m.Nowe Miasteczko – C9+ pylon, D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 333 m.Miłaków - C9+pylon,
• droga wojewódzka nr 333 m.Zimna Brzeźnica C9+ pylon, D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 315 m.Konotop km 28+730 - D6+ światło ostrzegawcze
• droga wojewódzka nr 278 m.Sława ul.H.Pobożnego – D6+ światło ostrzegawcze

Zabiegi naprawcze przy sygnalizacji świetlnej polegają na:
• usuwaniu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych i przywróceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania ruchem i znaków aktywnych
• rozbudowie istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu,
• wykonywaniu innych prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II. Realizacja przedmiotu zamówienia:
1. Usługi dotyczące napraw sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił …..godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ mailowo/ telefonicznego*, w tym czasie należy między innymi wykonać tymczasowe oznakowanie
i zabezpieczenie miejsca prac.
b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji - od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

ZADANIE NR 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

I. Przedmiot zamówienia:

Lokalizacja sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz radarowych wskaźników prędkości podlegających konserwacji oraz ewentualnej naprawie:

1. Droga woj. nr 132 km 4+366 m. Dąbroszyn – ul. Gorzowska – sygnalizacja acykliczna,
2. Droga woj. nr 132 km 32+578 m. Bogdaniec – ul. Gorzowska – sygnalizacja stało czasowa,
3. Droga woj. nr 136 km 9+756 m. Lubniewice skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Sulęcińską i Świerczewskiego (sygnalizacja z wkładami LUMI – LED) - sygnalizacja acykliczna
4. Droga woj. nr 136 km 13+527 m. Glisno - obsługa znaku aktywnego B-33, /Radar z wyświetlaczem prędkości typ: RDW-101/ - zasilanie słoneczne,
5. Droga woj. nr 136 km 13+527 m. Glisno - obsługa znaku aktywnego B-33, /Radar z wyświetlaczem prędkości typ: RDW-101/ - zasilanie z sieci,
6. Droga woj. nr 137 km 3+712 m. Kunowice ul. Słubicka, - znak aktywny D-6,
7. Droga woj. nr 137 km 14+452 m. Kowalów – przyciskowa na przejściu dla pieszych,
8. Droga woj. nr 137 obwodnica Ośno Lubuskie – aktywne znaki D-6 na wysięgnikach (zmienna treść - 2 szt.),
9. Droga woj. nr nr 137 km 43+212 m. Sulęcin ul. E. Plater, Paderewskiego - sygnalizacja stało czasowa przyciskowa,
10. Droga woj. nr 137 km 43+765 m. Sulęcin ul. Poznańska (na jednym maszcie dla pojazdów sygnalizator trzykomorowy 300mm z wkładami typu LUMI - LED) ) - sygnalizacja acykliczna,
11. Droga woj. nr 137 km 47+813 m. Wędrzyn - sygnalizacja stało czasowa przyciskowa,
12. Droga woj. nr 137 km 54+018 m. Trzemeszno ul. Poznańska - znak aktywny D-6,
13. Droga woj. nr 137 km 75+812 m. Międzyrzecz ul. Zachodnia, Krasińskiego - sygnalizacja stało czasowa przyciskowa,
14. Droga woj. nr 137 km 76+885 m. Międzyrzecz ul. Młyńska – sygnalizacja stało czasowa,
15. Droga woj. nr 138 m. Sulęcin ul. E. Plater skrzyżowanie z ul. Skłodowskiej (sygnalizacja z wkładami LUMI – LED) - sygnalizacja stało czasowa przyciskowa,
16. Droga woj. nr 138 km 23+200 m. Małuszów – znak aktywny C-9 2 szt.,
17. Droga woj. nr 151 w km 134+541 m. Kłodawa przy Urzędzie Gminy – sygnalizacja acykliczna,
18. Droga woj. nr 151 w km 135+446 m. Kłodawa przy szkole – sygnalizacja acykliczna,
19. Droga woj. nr 151 w km 136+425 m. Kłodawa przy Rejonie – sygnalizacja acykliczna,
20. Droga woj. nr 156 w km 50+719 m. Zwierzyn – sygnalizacja stało czasowa,
21. Droga woj. nr 156 w km 51+288 m. Zwierzyn – obsługa znaku aktywnego B-33 /Radar z wyświetlaczem prędkości typ: RDW-101/
22. Droga woj. nr 156 w km 56+804 m. Stare Kurowo – sygnalizacja stało czasowa,
23. Droga woj. nr 158 w km 6+291,5 m. Janczewo – sygnalizacja stało czasowa,
24. Droga woj. nr 158 w km 10+410 m. Gralewo – sygnalizacja stało czasowa,
25. Droga woj. nr 160 m. Drezdenko skrzyżowania ulic: Poznańskiej i Pułaskiego oraz Kościuszkii Piłsudskiego – sygnalizacja akomodacyjna,
26. Droga woj. nr 181 w m. Niegosław - sygnalizacja stało czasowa przyciskowa.

A. KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH, RADAROWYCH WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI

Zabiegi konserwacyjne przy sygnalizacji świetlnej dotyczą czynności:
a) doraźnych, polegających na przywróceniu normalnego działania urządzenia po zaprzestaniu pracy w okresie jego eksploatacji lub w czasie wypadku drogowego,
b) zabezpieczających (profilaktycznych), wykonywanych okresowo, w ustalonych terminach, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii urządzenia, obejmujących kontrolę lub naprawę elementów oraz wymianę grupową źródeł światła (żarówek),
c) bieżących, wykonywanych zazwyczaj z zabiegami zabezpieczającymi, w celu stwierdzenia czy urządzenie działa prawidłowo, dotyczących nadzoru długości cykli, zmiany programu sygnalizacji, regulacji ustawienia komory sygnałowej, czystości soczewek, malowania komór i szafek, w związku z powyższym. Wykonawca ma obowiązek posiadania oprogramowania ustawień sygnalizacji do danych typów szaf sterowniczych.

Konserwacja sygnalizacji polega na:
 przeglądzie konserwacyjnym sterownika – dwa razy w miesiącu,
 przeglądzie instalacji sygnalizacyjnej – raz w tygodniu,
 usuwaniu usterek w pracy sygnalizacji na bieżąco (wymiana daszków, soczewek, żarówek),
 nadzorze i kontroli wszystkich parametrów sterowania (stałoczasowego i zależnego od ruchu – akomodacyjnego),
 odczycie i śledzeniu logów błędów,
 zmianie, na polecenie zamawiającego parametrów sterowania i kontroli,
 okresowym pomiarze parametrów elektrycznych,
 utrzymaniu estetycznego wyglądu sygnalizatorów (okresowym myciu i malowaniu raz w roku jeżeli jest taka potrzeba),
 kompleksowej wymianie żarówek sygnalizacji świetlnej dwa razy do roku oprócz bieżącej wymiany,
 przystąpieniu do usuwania usterek sygnalizacji w ciągu 2-ch godz. w dni robocze, 6-ciu godz. w dni wolne, od chwili jej wystąpienia,
 zachowaniu w czystości poszczególnych elementów systemu znaków aktywnych (powierzchni baterii, znaków),
 kontroli poziomu elektrolitu w akumulatorze oraz jakości połączeń przewodów elektrycznych.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje utrzymywanie instalacji i urządzeń sygnalizacyjnych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej poprzez:
a) ciągły nadzór nad prawidłową realizacją programów (planów) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez Zarządzającego Ruchem,
b) nadzór nad prawidłowym działaniem układów zabezpieczeń w urządzeniach sterujących,
c) zapewnienie jednoznaczności i czytelności wyświetlanych sygnałów świetlnych,
d) prawidłową realizację sygnałów dźwiękowych,
e) kontrolę prawidłowego stanu zabezpieczeń w układach pomiarowych energii elektrycznej,
f) kontrolę stanu technicznego i parametrów systemu ochrony przeciwporażeniowej naziemnych urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) stały nadzór nad stanem technicznym i parametrami systemów detekcji,
h) przekazywanie raz w miesiącu raportu o stanie technicznym i parametrach elementów systemu detekcji: wideodetektorów, detektorów, detektorów przyciskowych dla pieszych (dotyczy m. Drezdenko),
i) stały nadzór nad stanem technicznym i parametrami systemów synchronizacji i koordynacji,
j) przekazywanie na każde życzenie Inwestora wydruków kompletu logów /elektrycznych, awaryjnych, detektorów/,
k) utrzymywanie odpowiedniej stabilności, sztywności i jakości mocowania konstrukcji wsporczych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg,
l) usuwanie wszelkich awarii sygnalizacji świetlnej oraz powiadamianie o ich zaistnieniu Rejon Dróg Wojewódzkich
w Kłodawie, oraz dodatkowo w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powiadamianie pogotowia ENEA,
m) wymiana przepalonych żarówek natychmiast po stwierdzeniu ich niedziałania,
n) wymiana żarówek kompleksowo na całym skrzyżowaniu raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta żarówek,
o) czyszczenie soczewek przy okazji wymiany żarówek, ze sprawdzeniem poprawność połączeń elektrycznych
i mechanicznych w komorze sygnałowej, ogniskowanie żarówki i jej umocowanie, zawiasy oraz uszczelnienie pokrywy zamykające,
p) utrzymywanie całodobowego stanowiska przyjmującego fakty wystąpienia nieprawidłowości w pracy sygnalizacji świetlnej oraz bezzwłoczne przekazanie ich własnym służbom celem usunięcia,
q) prowadzenie “Dzienników eksploatacji sygnalizacji„ oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji w tym
o awariach (wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia ich usuwania), remontach i kontrolach pracy sygnalizacji,
r) sporządzanie, w każdym momencie na żądanie Zamawiającego, raportów o stanie technicznym urządzeń sygnalizacji świetlnej,
s) wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej,
t) dysponowanie osobami przygotowanymi do obsługi urządzeń sterowniczych zainstalowanych na obszarze objętym konserwacją oraz minimum jedną osobę posiadającą doświadczenie projektowe i wykonawcze w zakresie Inżynierii Ruchu (referencje projektowe 5 obiektów, wykonawcze – 2 obiekty),
u) realizowanie zleceń Zamawiającego dotyczących drobnych korekt aktualnego oprogramowania (np. zmiany
w harmonogramie tygodniowym) oraz innych drobnych prac wynikających z poprawy bezpieczeństwa ruchu,
v) prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń oraz wnioskowanie w terminie do dnia 30–go września każdego roku w sprawach dotyczących remontów kapitalnych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach objętych konserwacją,
w) malowanie w terminie do dnia 1-go września malowanych konstrukcji wsporczych, których stan techniczny wymaga takich zabiegów. Czynności te powinny zostać wykonane według sporządzonego przez konserwatora do dnia
15 sierpnia każdego roku harmonogramu /harmonogram powyższych czynności należy uzgodnić z Zamawiającym/.

B. BIEŻĄCA NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH, RADAROWYCH WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI

Zabiegi naprawcze polegają na:
• usuwaniu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych i przywróceniu do stanu pierwotnego instalacji sterowania ruchem i znaków aktywnych,
• rozbudowie istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu,
• wykonywaniu innych prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• wymianie wkładów typu LED,
• naprawie podzespołów sygnalizacji lub ich wymianie.

II. Realizacja przedmiotu zamówienia:
1. Roboty objęte przedmiotem zamówienia (wyszczególnione w formularzu cenowym) należy wykonać zgodnie z podaną niżej ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z konserwacją urządzeń
do regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej): Ogólna Specyfikacja Techniczna D – 07.03.02
2. Usługa dotycząca konserwacji będzie realizowana w trybie ciągłego nadzoru.
3. Usługi dotyczące naprawy objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach
w zależności od potrzeb:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji
i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu / mailowo/ / telefonicznie*.
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania.
b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego
Zlecenie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) i b) będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
2. PRAWO OPCJI

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. PRAWO OPCJI DOTYCZY KAŻDEGO Z ZADAŃ.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (odrębnie dla każdego z zadań).
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, odrębnie dla każdego z zadań.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 1 - teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
- dla zadania nr 2 – teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie,
- dla zadania nr 3 – teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie.

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych, stwierdzonych
w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
Zadanie nr 1:
- konieczność dokonania naprawy sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, radarowego wskaźnika prędkości polegającej
na usunięciu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność rozbudowy istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających
ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zadanie nr 2:
- konieczność dokonania naprawy sygnalizacji świetlnej lub znaków aktywnych polegającej na usunięciu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”
- konieczność rozbudowy istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających
ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zadanie nr 3:
- konieczność dokonania naprawy sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, radarowego wskaźnika prędkości polegającej na usunięciu skutków dewastacji lub zdarzeń drogowych, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność wykonania napraw mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- konieczność rozbudowy istniejących urządzeń sterowania ruchem do nowych warunków pracy lub zwiększających
ich funkcjonalność w zmieniających się warunkach ruchu,

4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2019 r. (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ)

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia
na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane
w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się