Wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście Zakopane w sezonie 2018-2019

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej w mieście Zakopane w sezonie 2018-2019 obejmującej jej dostawę, montaż, eksploatację, demontaż i magazynowanie.
Zakres zamówienia obejmuje :
1) dostawę:
- 2 szt. choinek naturalnych o wysokości od 12m do 15 m,
-9 sztuk przywieszek słupowych LED
2) wykonanie montażu dekoracji z elementów dostarczonych oraz otrzymanych od
zamawiającego ( 769 szt.) wraz z podłączeniem zasilania,
3) utrzymanie dekoracji w należytym stanie technicznym w okresie jej eksploatacji wraz z
zachowaniem walorów plastycznych,
4)demontaż dekoracji po okresie jej eksploatacji i przechowanie jej w należytym stanie i we właściwych warunkach.
Opis przedmiotu zamówienia ( elementów dekoracji i miejsc ich montowania i eksploatacji) zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz na który składają się :
1)- Kosztorys ofertowy,
2)- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji montażu niektórych elementów dekoracji w stosunku do wykazanych w załączniku nr 1 do siwz.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do wykonania
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i zagospodarowania odpadów
powstałych w trakcie wykonywania usług objętych zamówieniem.

Uwaga!!!

Zamawiający informuje, że posiadane przez niego elementy dekoracji (769 szt.) znajdują się w magazynie położonym przy ul. Szymony 17a w Zakopanem ( magazyn spółki Komunalna Grupa Kapitałowa TESKO)

Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga przez cały okres trwania umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz.108 ) osoby które będą wykonywać czynności związane z montażem elementów dekoracji ich eksploatacja oraz demontażem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się