Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie o wartości nominalnej i nabywczej:
- 10 zł w ilości 35 700 sztuk,
- 20 zł w ilości 800 sztuk,
- 50 zł w ilości 140 sztuk,
możliwych do realizacji w placówkach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna.
z podziałem na zadania:
-zadanie 1- bony towarowe dla świadczeniobiorców Działu Pomocy Środowiskowej o wartości nominalnej i nabywczej 10 zł w ilości do 35 000 sztuk;
-zadanie 2- bony towarowe dla świadczeniobiorców Działu Świadczeń Rodzinnych korzystających ze świadczeń z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze) o wartości nominalnej i nabywczej 10 zł w ilości do 400 sztuk; 20 zł w ilości do 500 sztuk; 50 zł w ilości do 120 sztuk, możliwych do realizacji w placówkach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna;
-zadanie 3- bony towarowe dla świadczeniobiorców Działu Świadczeń Rodzinnych korzystających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym o wartości nominalnej
i nabywczej 10 zł w ilości do 300 sztuk; 20 zł w ilości do 300 sztuk; 50 zł w ilości do 20 sztuk, możliwych do realizacji w placówkach handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna.
2.Zadania będą stanowiły całość zamówienia.
3.Zamawiający zastrzega możliwość dodania nominału bonu o wartości nominalnej 5 zł, jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba w trakcie realizacji zamówienia.
4.Podana ilość bonów towarowych jest ilością maksymalną, przewidywaną do realizacji
w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zastrzega się możliwość zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 40%, w zależności od ilości wydawanych decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, oraz zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40% w zależności od ilości wydawanych decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
5.Za bony towarowe będzie można nabywać wszystkie towary dostępne placówkach handlowych
i usługowych (sklepach: z artykułami spożywczo-przemysłowymi, RTV-AGD, z artykułami odzieżowymi, sportowymi, obuwniczymi, papierniczymi, zabawkami, księgarnie, apteki, hipermarkety) wymienionych w ofercie, za wyjątkiem sklepów z artykułami alkoholowymi
i tytoniowymi oraz w punktach usługowych. Do oferty należy załączyć wykaz punktów sprzedaży detalicznej i usługowej zlokalizowanych na terenie Olsztyna realizujących bony towarowe wg powyższych wymagań Zamawiającego.
6.Przez placówki handlowe i usługowe zlokalizowane na terenie Olsztyna Zamawiający rozumie podmioty:
- położone w granicach administracyjnych Gminy Miasta Olsztyna
- otwarte przez minimum 6 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia ( działania) podmiotu.
7.Przez placówki usługowe zlokalizowane na terenie Olsztyna Zamawiający rozumie placówki:
- kino
- biura turystyczne.
8.Nie dopuszcza się składania ofert na dostawę bonów towarowych w innej formie niż papierowa.
9.Bony towarowe muszą posiadać nadruk: „Zakaz sprzedaży wyrobów alkoholowych
i tytoniowych” lub „Bon towarowy nie upoważnia do zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych” lub nadruk równoznaczny a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu.
10.Bony towarowe nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego.
11.Termin ważności bonów towarowych nie może być krótszy niż 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy danej partii bonów do siedziby Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy niż
6 miesięcy termin realizacji bonów towarowych jego oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadającą treści SIWZ.
12.Przyjęcie przez Zamawiającego każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru, którego podpisanie przez Zamawiającego nastąpi nie później niż 14 dni od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego- w przypadku należytego wykonania dostawy danej partii bonów towarowych.
13.Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego przy ul. Al.Marsz.J. Piłsudskiego 61A w Olsztynie sukcesywnie, partiami, w terminie 1-go każdego miesiąca oraz na zamówienie dodatkowe ( w razie potrzeby) 20-go danego miesiąca. W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypadnie na dzień wolny od pracy wówczas dostawa bonów towarowych nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
14.Bony towarowe dostarczane będą partiami, zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub e-mailem, w ilości po ok. 3000 sztuk miesięcznie (ilość przewidywana, z zastrzeżeniem pkt 4.
15.Bony towarowe będą dostarczane w systemie miesięcznym, zatem przewiduje się, że w okresie trwania umowy wystosowanych zostanie maksymalnie 24 zlecenia zapotrzebowania oraz będą rozliczane odrębnymi fakturami z podziałem na zadania.
16.Bony towarowe w każdej partii dostawy muszą być kolejno ponumerowane i dostarczone w ilości, jaka została określona w zapotrzebowaniu przekazanym do Wykonawcy 3 dni przed określonymi terminami dostaw do siedziby Zamawiającego.
17.Braki lub wadliwości w dostawie bonów towarowych stwierdzone przez Zamawiającego, należy uzupełnić lub usunąć na koszt Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych od zawiadomienia o brakach lub wadach dokonanego przez Zamawiającego.
18.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
19.Należy zapewnić świadczeniobiorcom Zamawiającego możliwość dokonywania zapłaty za zakupiony towar częściowo bonami towarowymi i częściowo gotówką.
20.Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z drukiem bonów towarowych, ich ubezpieczeniem, transportem, dostawą, należnymi podatkami, zabezpieczeniem przed fałszerstwem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się