Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty): Załącznik nr 3 – kalkulacja cenowa + OPZ.
3. CPV: 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu: „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-6742/16-00.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
1) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego.
3) Wyposażenie / artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer., gł., poj.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był dostosowany (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. 0-4 lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: będą posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele małych dzieci lub mogą zawierać niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci.
5) Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów +/- 20% w stosunku do podanych w OPZ (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”) oraz parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział określony w OPZ).
6) Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej artykułu oferowanego przez Wykonawcę - w kalkulacji cenowej zał. nr 3 do SIWZ należy podać dane identyfikacyjne oferowanego artykułu – jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna – należy wpisać nazwę własną, jeżeli nazwa importera – nazwę importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta, jak i marki oraz numeru katalogowego – należy podać te wszystkie dane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się