Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 5 części, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 5 części, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT:
CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;
CZĘŚĆ 2 - Zakup i dostawa sprzętu mechatronicznego do Zespołu Szkół im. B. Prusa na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;
CZĘŚĆ 3 - Zakup i dostawa modeli szkoleniowych do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;
CZĘŚĆ 4 - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”;
CZĘŚĆ 5 - Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego do Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Wł. Sikorskiego na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawiera załącznik nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej SOPZ.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których parametry zostały podane w SOPZ.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Numer identyfikacyjny projektu: RPSL.11.02.02-24-03CE/16.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się