Dostawa urządzeń laboratoryjnych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych (cytometr przepływowy 1 szt., pehametr 1 szt., pirometr optyczny 1 szt.), zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2017), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-C do SIWZ;
4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
a) część A: cytometr przepływowy
b) część B: pehametr
c) część C: pirometr optyczny
5) Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) Część A, C - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) Część B - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
6) Adres dostawy:
a) Część A - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
b) Część B - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, ul. Jagiellońska 28, 40-007 Katowice
c) Część C - Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geologii Podstawowej, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
7) Wymagany minimalny okres gwarancji:
a) Część A, C – 12 miesięcy
b) Część B – 36 miesięcy na pehametr, 6 miesięcy na elektrodę
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się