Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego gazów medycznych obejmujących tlen ciekły medyczny wraz z dzierżawą zbiornika, tlenu sprężony medyczny, dostawę podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli i transportem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu i ilości znajduje się w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi dla:
- tlenu medycznego ciekłego – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia
- tlenu medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia
- tlenu medycznego sprężonego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia
- podtlenku azotu butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia
- dwutlenku węgla medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Jeżeli termin dostawy upływa w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności ratującej zdrowie i życie hospitalizowanych pacjentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wyspecyfikowanego asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. Oznakowanie dostarczonych produktów, instrukcje użytkowania, opisy wyrobu, etykiety (oryginalne) winny być sporządzone w języku polskim. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności (nie może być krótszy niż 12 miesięcy) oraz numery świadectwa rejestracji winny znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Wykonawcy starający się o wykonanie zamówienia zagwarantują, iż posiadają świadectwa rejestracji gazów medycznych jako leków, oraz że posiadają zezwolenie na wytwarzanie tych gazów wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dotyczy producentów). Przedmiot postępowania winien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający wymaga, aby wraz z pierwszą dostawą Wykonawca wyłoniony do realizacji przedmiotu zamówienia dostarczył aktualne karty charakterystyki wyspecyfikowanego asortymentu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prosta 30
Kielce 25371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się