Postępowanie na naprawy awaryjne w Oddziałach KGHM S.A. i Spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM S.A. szlabanów B680H firmy Faac

» Opis zapytania

Postępowanie na naprawy awaryjne w Oddziałach KGHM S.A. i Spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM S.A. szlabanów B680H firmy Faac.

Zamawiający posiada następującą ilość oraz typy urządzeń:

1. Szlaban B680H – 17 szt.

Umowa z okresem obowiązywania na 2 lata.

W ramach niniejszego postepowania prosimy o podanie:
1. Cenę roboczogodziny,
2. Upust procentowy od cennika producenta na część.

Wartość umowy w ciągu jej trwania nie może przekroczyć 50.000,00 zł

Wymagania jakie musi spełnić Oferent:
1. Autoryzacja serwisowa Faac w zakresie szlabanów B680H.
2. Pracownicy posiadać uprawnienia SEP do 1kV.

Wymagania jakie muszą spełniać pracownicy Wykonawcy:
1. Posiadać uprawnienie elektryczne do 1kV.

Prosimy o dołączenie do oferty wszystkich w/w dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kryterium oceny oferty stanowi poniższy wykaz:
:
Ramię™ szlabanu inicjalne "L" 4m kod. 428048‚
Przedłużenie ramienia "L" o 2,3 m kod. 428049‚
Łącznik ramienia szlabanu "L" ,
Listwa oświetleniowa LED ‚
Zestaw połączeniowy oświetlenia ramienia‚
Robocizna - diagnostyka i naprawa: 8 roboczogodzin
Podane powyżej ceny są cenami katalogowymi producenta.

Zamawiający wybierze najlepszą ofertę podstawiając zaproponowany upust procentowy wraz ze stawką roboczogodziny do powyższego zestawienia. Pozwoli to na dokonanie oceny i wyboru Oferenta z najlepszymi stawkami i upustami.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Par. 7 pkt.1 ppkt a) 1%
Par. 7 pkt.1 ppkt b) 1%
Par. 7 pkt.1 ppkt c) 1%
Par. 7 pkt.2 10%

Złożenie oferty przez Oferenta potwierdza akceptację projektu umowy oraz warunków z formularza ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się