WYKONANIE WYCINKI, NASADZEŃ, PIELĘGNACJI ORAZ KARCZOWANIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest interwencyjna wycinka, pielęgnacja oraz karczowanie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, której zakres obejmować będzie:
1. Pielęgnację lub usuwanie drzew i krzewów wskazanych przez Zamawiającego;

a) ścinanie drzew:

1. Ø 10 cm - 25 cm 55 szt.
2. Ø 25 cm - 45 cm 55 szt.
3. Ø 46 cm - 80 cm 55 szt.
4. Ø 81 cm - 100 cm 55 szt.
5. Ø 101 cm - 150 cm 55 szt.

b) pielęgnacja drzew:
1. Ø do 45 cm 215 szt.
2. Ø 46 cm - 100 cm 615 szt.
3. Ø 101 cm - 150 cm 165 szt.

Pod pojęciem pielęgnacji drzew należy rozumieć:
 zabezpieczenie ubytku powierzchniowego lub wgłębnego;
 cięcia przyrodnicze: formujące, prześwietlające do 30% masy korony, korygujące, odmładzające;
 cięcia techniczne.

c) wycięcie krzewów – 25000 m²:
d) wycięcie drzew (samosiejek), na których wycięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z art. 83 f ustawy o ochronie przyrody - 7500 m2.

2. Nasadzenie drzew i krzewów wskazanych przez Zamawiającego;

a) nasadzenie drzew (pomiar pnia na wysokości 1 m od poziomu gruntu)

1 Lipa drobnolistna odm. Warszawska obwód pnia min. 14 cm 30 szt.
2 Klon zwyczajny obwód pnia min. 14 cm 20 szt.
3 Dąb obwód pnia min. 14 cm 20 szt.
4 Jesion obwód pnia min. 14 cm 20 szt.
5 Brzoza obwód pnia min. 14 cm 10 szt.
6 Platan obwód pnia min. 14 cm 10 szt.
7 Grab obwód pnia min. 14 cm 15 szt.
8 Robinia kulista obwód pnia min. 14 cm 15 szt.
9 Jarząb szwedzki obwód pnia min. 14 cm 15 szt.
10 Jarząb pospolity obwód pnia min. 14 cm 10 szt.
11 Sosna obwód pnia min. 14 cm 5 szt.

b) nasadzenie krzewów:

1. juniperus sabina ‘Blue Donau” (ø 30 – 50 cm) 10 szt.
2. tuja occidentalis ‘Smaragd’ (wysokość 130 – 150 cm) 10 szt.
3. taxus baccata ‘Fastigiata’ (wysokość 100 – 120 cm) 10 szt.
4. pięciornik krzewiasty (ø 30-50 cm) 10 szt.

3. Karczowanie drzew wskazanych przez Zamawiającego:

1. usuwanie karp 10000 dm3

4. Zabezpieczenie drzew:

1. palikowanie nasadzonych drzew 4 szt.
2. wiązania sztywne lub elastyczne 1 szt.

5. Wywóz gałęzi, grubizny z miejsca wykonania zabiegów.

6. Podlewanie sadzonek:

1 Podlewanie 500 szt.2.2 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z załadunkiem, przewozem ściętych drzew
z miejsca wykonywania prac na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
2.3 Podane w formularzu oferty „przewidywane ilości” są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania bądź zmniejszenia podanych ilości, z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartości umowy.
2.4 Rozpoczęcie realizacji zadania następować będzie w ciągu maksymalnie 48 godzin,
dla zleceń określonych jako awaryjne – 1 godzina, od wystawienia zlecenia przez Zamawiającego. Czas realizacji poszczególnych zleceń wynosi 14 dni, a dla zleceń określonych jako awaryjne - 12 godzin.
2.5 Czas przystąpienia do prac od momentu zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek określić
w godzinach. W sytuacji określenia czasu rozpoczęcia prac w dniach, Zamawiający dokona porównania ofert uznając, iż 1 dzień to 24 godziny, 2 dni - 48 godziny.
2.6 W przypadku zaoferowania czasu przystąpienia do prac dłuższego niż 48 godziny, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.7 Wykonawca na nasadzone drzewa i krzewy udzieli Zamawiającemu 2 - letniej gwarancji, z wyłączeniem nieprzyjęcia się nasadzeń w wyniku anomalii atmosferycznych lub innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za przyjęcie się nasadzeń (w tym między innymi Wykonawca ma obowiązek podlewać nasadzenia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się