Dostawa materiałów sterylizacyjnych wraz z dzierżawą autoczytników

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów sterylizacyjnych wraz z dzierżawą autoczytników, których szczegółowy opis zawarto w Załączniku Nr 1-8 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1-8 SIWZ – „Formularz oferty - Formularz cenowy.“
4. Zamawiający wymaga wskazania gdzie/czy zastosowano rozwiązania równoważne.
5. Zaoferowane urządzenia winny być oznakowane znakiem CE oraz nr identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej oraz muszą spełniać wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679-brzmienie od 1 stycznia 2012 ).
6. Urządzenia powinny odpowiadać możliwie najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, technicznej oraz nie mogą ze względu na ich technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
7. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rynku polskim (certyfikaty, atesty).
8. Zamawiający wymaga aby: termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 24 miesiące licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu każdego artykułu znajdowała się data jego ważności (przydatności) oraz opis
i oznakowanie towaru w języku polskim.
10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33198000-4 (Szpitalne wyroby papierowe). 24000000-4 (Produkty chemiczne).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się