DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI MECHATRONIKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W SOLCU KUJAWSKIM W RAMACH PROJEKTU PN. „DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW W SZKOŁACH ZAWODOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, urządzeń mechatronicznych wg poniższej specyfikacji:
Część zamówienia, Nazwa, Minimalne wymagania, Ilość sztuk, 1 Nazwa: Manipulator pneumatyczny z oprogramowaniem - 5 osi lub 6 osi, - zasięg min. 500, - obciążenie min. 4 kg, 1 sztuka, 2 Multimetr-mierni Uni-t - VAC 600, - VDC 600, - ADC max 10, - AAC max. 10, 4 sztuki, Zestawy elektroniczne,Zestaw do samodzielnego montażu AVT.
W jednym zestawie powinno znajdować się: - miliwoltomierz z wyświetlaczem LED (do montażu), - zasilacz laboratoryjny regulowany 0-1A (do montażu), - płytka prototypowa, - komplet przewodów do płytek testowych, 3 zestawy, Czujnik elektroniczny, Długość pomiaru 50 mm, 2 sztuki, 3 Pomoce dydaktyczne modele urządzeń komplet, - przekrój silnika elektrycznego - 1 szt., - przekrój silnika prądu stałego - 1 szt., - przekrój silnika prądu przemiennego - 1 szt., - przekrój pompy hydraulicznej - 1 szt., - przekrój sprężarki - 1 szt., komplet, 4 Osuszacz powietrza, współpraca ze sprężarką o cisnieniu 5 bar, 1 sztuka, Zbiornik do sprężarki, - 200 litrów, - ciśnienie robocze 11 barów, - temperatura 50/100 stopni C, 1 szuka
2) W ofercie wykonawca skalkuluje dostawę urządzeń do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, ul. 29 Listopada 786-050 Solec Kujawski.
3) Wykonawca dołączy do urządzeń dokumenty (np. instrukcje obsługi) sporządzone w języku polskim, które będą w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd przekazywały informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z dostarczanego towaru.
4) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku,
b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami przepisami,
c) posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,
d) posiadał wpis w książce gwarancji, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego.
5) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Techniczno-Użytkowej (STU) dla każdej Części na jaką składana jest oferta. Formularz STU stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia i musi być dołączony do Oferty. W przypadku jego braku Zamawiający ofertę odrzuci o dyspozycję art. 89 ust. 2).
6) Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
d) Wykonawca poda numery telefonów kontaktowych i fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7) Wymagania dotyczące gwarancji:
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ostemplowanych kart gwarancyjnych, certyfikatu jakości oraz dokumentacji techniczno-ruchowej (o ile dotyczy) urządzeń w języku polskim. Warunki gwarancji wynikające z karty gwarancyjnej nie mogą być gorsze od wymagań określonych w niniejszej SIWZ, a w przypadku zapisów karty gwarancyjnej niekorzystnych dla Zamawiającego pierwszeństwo nad zapisami karty gwarancyjnej mają zapisy niniejszej SIWZ.
b) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń na okres min. 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
c) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców produktów, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
d) W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu w dni robocze. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń w formie telefonicznej oraz za pomocą wiadomości e-mail lub faksu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, jest wysłanie do Zamawiającego wiadomości e-mail lub faksu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji nowych, oryginalnych części do ww. urządzeń.
e) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuję się w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia
kar umownych w wysokości określonej w zawartej umowie.
f) Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji ponosi w całości Wykonawca.
g) Opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 14 dni równoznaczne jest z nie zrealizowaniem dostawy albo z nie zrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń.
h) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
8) SERWIS i NAPRAWY GWARANCYJNE
a) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis i dojazd serwisanta do siedziby Użytkownika.
b) Serwisant w sytuacji określonej w punkcie a), zdiagnozuje usterkę oraz określi sposób i czas jej usunięcia.
c) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (Przez czas reakcji serwisu rozumie się: dojazd serwisanta do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, czas na zdiagnozowanie usterki oraz określenie sposobu i czasu jej usunięcia).
d) W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia, jego transportem od i do Zamawiającego oraz koszty ewentualnej wymiany sprzętu poniesie w całości Wykonawca.
e) Ewentualne niezbędne naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy. Wszystkie koszty naprawy obciążają Wykonawcę.
f) W przypadku usterki, która będzie wymagała okresu naprawy dłuższego niż 4 tygodnie kalendarzowe liczone od zdiagnozowania usterki, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na okres realizacji naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony.
g) Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się