Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

» Opis zapytania

Wykonanie zadania pn.: „Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważny”. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, to proponowane przez niego produkty nie mogą być gorszej jakości i muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i funkcjonalność jak wymienione w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ oaz Załącznik nr 2 do SIWZ.


Wymagania ogólne:
1. Zamawiający żąda aby dostarczony chromatograf oraz dołączony ( niezbędny do uruchomienia ) osprzęt był wyprodukowany w roku 2018.
2. Zamawiający żąda aby dostarczony sprzęt został wyprodukowany wg norm ISO 9001 i CE.
3. Wykonawca dokona przyłączenia chromatografu do istniejących sieci gazowych (powietrze, wodór, hel). Materiały niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci gazowej (przewody, trójniki, złączki itp.) – musi zapewnić wykonawca.
4. Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej 12 miesięcy liczonej od daty podpisania protokołu instalacyjnego.
5. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru.
6. Wykonawca zapewnia jednodniowe szkolenie realizowane w siedzibie zamawiającego w okresie do 28 dni od daty zakończenia instalacji. Szkolenie musi trwać minimum 6 godzin zegarowych, a przed rozpoczęciem Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym plan szkolenia i przedstawić go w formie pisemnej. Koszty przeprowadzenia szkolenia ponosi WYKONAWCA i zawarte są one w cenie zaoferowanej w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część Formularza ofertowego.
7. Na przedmiot umowy wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.
8. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy zostanie zrealizowane przez WYKONAWCĘ, na jego koszt, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku od dnia podpisania umowy, na adres ul. Limanowskiego 95, 26-600 Radom w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
9. Dostarczony przedmiot umowy będzie opakowany w standardowe, bezzwrotne opakowania.
10. Do każdego urządzenia winna być dołączona karta gwarancyjna ze stosownymi wpisami.
11. Do każdego urządzenia winna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się