Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze w roku 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze skanami kart sygnalizacji.
Zadanie obejmuje utrzymanie i konserwację:
• 41 sygnalizacji świetlnych;
• 2 bramownic ze znakami zmiennej treści zintegrowanych ze stacją meteo;
• 4 aktywnych tablic drogowych;
• 4 tablic radarowych VIASIS PLUS
• 10 podświetlanych słupków przeszkodowych U-5a z podświetlanymi znakami typu C9/C10.
Ww. ilości obiektów do utrzymania i konserwacji mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu bądź zwiększeniu w związku z budową obiektów nowych lub likwidacją już istniejących.
W zakres zadania wchodzą:
A. prace zryczałtowane obejmujące:
1. codzienne objazdy i kontrole w godzinach rannych wszystkich sygnalizacji świetlnych i urządzeń sygnalizacyjnych oraz każdorazowe przekazywanie pisemnych raportów z w/w objazdów do siedziby Zamawiającego do godz. 11.00 (za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych; raporty z w/w dni należy dostarczyć Zamawiającemu w pierwszy roboczy dzień następujący po w/w dniach wolnych od pracy); UWAGA! drobne usterki i nieprawidłowości winna usuwać osoba dokonującą objazdu niezwłocznie po ich ujawnieniu (np. wymiana żarówek, uzupełnienie brakujących daszków, uzupełnienie brakujących soczewek, przywrócenie zasilania, przywrócenie transmisji danych)
2. codzienną kontrolę poprawności działania zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej bramownic ze znakami zmiennej treści zintegrowanych ze stacją meteo wraz z kontrolą zasilania i transmisji danych oraz bieżące utrzymywanie urządzeń zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej (od granicy zasilania). W zakres zadania wchodzi również umieszczanie na tablicach zmiennej treści stosownych do zgłoszeń i zleceń Zamawiającego (oraz wskazanych przez niego osób uprawnionych) komunikatów o wypadkach, robotach drogowych i utrudnieniach. Dokumentacja techniczna bramownic stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. bieżącą kontrolę i wymianę żarówek, halogenów, wkładów LED, diod, zużytych elementów latarń: soczewek, daszków, uszczelek drzwiczek, uszczelek soczewek w obrębie sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych, wynikającą z codziennego porannego objazdu i zgłoszeń zamawiającego (w czasie do 1 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia); w zakres w/w prac wchodzi również wymiana źródeł światła w podświetlanych znakach D6 oraz umieszczonych na sygnalizacjach ostrzegawczych w rejonie przejść dla pieszych oprawach oświetlających w/w przejścia;
4. bezzwłoczne usuwanie awarii w obrębie utrzymywanych urządzeń i każdorazowe informowanie Zamawiającego o zakończeniu w/w prac; podjęcie czynności naprawczych na obiekcie musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Załączniku A. OFERTA, od powzięcia wiadomości o zaistnieniu awarii, natomiast całkowite jej usunięcie w czasie nie dłuższym niż 6h lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
5. ustawienie tymczasowego oznakowania w przypadku konieczności zabezpieczenia rejonu uszkodzonej sygnalizacji do chwili usunięcia awarii w oparciu o zatwierdzone uproszczone projekty organizacji ruchu opracowane i dostarczone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy;
6. sprawdzanie poprawności uruchomienia się sygnalizacji świetlnej w pracy w kolorze po każdorazowej przerwie w dostawie energii elektrycznej;
7. każdorazowe wykonywanie dokumentacji zdjęciowej wszystkich naprawianych czy też wymienianych (zniszczonych, skradzionych itp.) elementów utrzymywanych obiektów (dokumentacja zdjęciowa „przed” i „po” wykonaniu naprawy);
8. aktualizowanie wpisów w DZIENNIKACH SYGNALIZACJI (dla każdej sygnalizacji oddzielnie); wykonawca winien rejestrować wszelkie awarie z godziną rozpoczęcia i zakończenia jej usuwania, wymiany żarówek, dokonywania wszelkich wyłączeń i przełączeń oraz wszelkich zmian programowych – zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 3 (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.); (karty dzienników sygnalizacji za rok 2019 winny być okazywane Zamawiającemu na każde jego żądanie; po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzupełnione karty wszystkich sygnalizacji).
9. zakup i dostawę kart telemetrycznych (wg wskazań zamawiającego) zapewniających komunikację pomiędzy sterownikami drogowych sygnalizacji świetlnych, kamerami oraz bramownicami, a stanowiskiem zlokalizowanym w siedzibie zamawiającego lub wskazanymi przez niego numerami telefonów komórkowych. Zakładana ilość kart: 41 (w tym 3 karty do przesyłu danych ze statycznym adresem IP).
10. przeglądy i czyszczenie aparatu sterowniczego (1 raz na kwartał);
11. regulację zegara dobowego (wg potrzeb oraz w związku ze zmianą czasu na letni/zimowy);
12. opracowywanie programów oraz korekt i zmian programów pracy sygnalizacji (wprowadzanie zmian programów sygnalizacji wg wskazań zamawiającego, w tym wykonanie projektu programu /w razie konieczności projektu zmian w organizacji ruchu/, oprogramowanie i uruchomienie)
13. mycie/czyszczenie latarń, masztów, wysięgników, ekranów akustycznych oraz konstrukcji wsporczych urządzeń sygnalizacyjnych nie rzadziej niż raz na kwartał; czyszczenie wszystkich elementów sygnalizacji i urządzeń sygnalizacyjnych z naklejanych ogłoszeń na bieżąco - w ramach porannych objazdów; UWAGA! Na masztach, wysięgnikach i szafach sterowników i przyłączy sygnalizacji istnieją naklejki, które informują o zakazie naklejania na nich ogłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ich kontrolowania i uzupełniania braków;
14. badanie indukcyjności i dostrojenia pętli indukcyjnych na polecenie Zamawiającego;
15. sprawdzanie poprawności funkcjonowania sygnalizatorów dźwiękowych (poprawność ustawienia głośników, regulacja poziomu głośności sygnału); Wykonawca winien dysponować urządzeniami umożliwiającymi pomiar głośności sygnałów emitowanych przez sygnalizatory dźwiękowe.
16. co najmniej jednokrotne w miesiącu sprawdzanie poprawności funkcjonowania detekcji, wideodetekcji oraz sprawdzanie ustawienia kamer udokumentowane stosownym protokołem pokontrolnym;
17. renowacja powłok malarskich masztów i wysięgników (przygotowanie podłoża do malowania, nakładanie powłok lakierniczych) w okresie do 15 sierpnia 2019r.;
18. utrzymywanie całodobowego stanowiska przyjmującego zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości w pracy sygnalizacji (zgłoszenia osoby upoważnionej lub Policji);
19. pomiary ochrony przeciwporażeniowej (badanie uziemienia ochronnego lub roboczego -1 raz w roku lub w razie potrzeby wraz z protokołem pokontrolnym);
20. przegląd i konserwację aktywnych znaków, tablic drogowych i tablic radarowych;
21. przegląd i konserwację podświetlanych słupków przeszkodowych U-5a z podświetlanymi znakami typu C9/C10; .
22. przynajmniej jednokrotny w miesiącu objazd i przegląd wszystkich utrzymywanych przez Wykonawcę urządzeń w warunkach nocnych udokumentowany stosownym protokołem pokontrolnym;
23. montaż, demontaż i ustawienie będącego w posiadaniu MZDiII urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego VIACOUNT II wg potrzeb i wskazań Zamawiającego.
24. utrzymywanie sprawności działania modułów powiadamiania ELMES i SMS.
B. prace pozaryczałtowe obejmujące:
1. Montaż, demontaż, wymianę elementów sygnalizacji świetlnych i urządzeń ostrzegawczych (masztów, latarń, wysięgników, głowic, konsol, ekranów);
2. Montaż, demontaż, wymianę kabli;
3. Montaż, demontaż, wymianę sterowników lub ich części;
4. Montaż, demontaż, wymianę sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych;
5. Montaż, demontaż, naprawę detektorów ruchu (pętli indukcyjnych w jezdni, czujników magnetycznych
w jezdni, pętli w torowisku tramwajowym, czujników trakcyjnych, kamer wideodetekcji);
6. Montaż, demontaż, prostowanie konstrukcji wsporczych;
7. Wykonywanie, sprawdzanie kanalizacji kablowych, linii kablowych, uziomów i pomiarów uziemienia,
8. Montaż, demontaż, naprawę aktywnych znaków i tablic drogowych;
9. Montaż, demontaż, naprawę podświetlanych słupków przeszkodowych U-5 z podświetlanym znakiem typu C9/C10;
10. Usługi w zakresie programowania i uruchamiania nowych urządzeń sygnalizacyjnych;
11. Wymianę szaf sterowników i szaf zasilających;
12. Montaż, demontaż, wymianę znaków drogowych pionowych na masztach i wysięgnikach sygnalizacji.
Uwaga:
- wymagane jest posiadanie całodobowych środków łączności telefonicznej (łączność przewodowa i bezprzewodowa);
- wymagane jest posiadanie pojazdów oznakowanych jako pojazdy wykonujące czynności na drodze;
- wymagane jest posiadanie pojazdów oznaczonych logo firmy/Wykonawcy;
- wymagana jest dla pracowników realizujących prace w obrębie drogowych sygnalizacji świetlnych właściwa odzież robocza opatrzona logo Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część IV SIWZ wzór umowy, kosztorys ofertowy dla prac pozaryczałtowych (Załącznik A.2 Kosztorys ofertowy dla prac pozaryczałtowych), Wykaz sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń sygnalizacyjnych na terenie miasta Zabrze wraz ze skanami kart sygnalizacji, dokumentacja techniczna bramownic, schemat mocowania urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego VIACOUNT II.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się