Dostawa i montaż mobilnych biletomatów w autobusach wraz z oprogramowaniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26 szt. mobilnych automatów biletowych do sprzedaży biletów wraz z ich montażem i uruchomieniem w autobusach komunikacji miejskiej. Automaty biletowe muszą być tego samego typu, fabrycznie nowe, stanowić jednorodną grupę urządzeń, wyprodukowane w roku dostawy, w oparciu o takie same podzespoły. Dostawa i montaż mobilnych automatów biletowych do sprzedaży biletów będzie odbywać się sukcesywnie, w dwóch miejscach:
a) Fabryka VOLVO ul. Mydlana 2 we Wrocławiu dla 8 szt. produkowanych dla Miasta Leszna autobusów z napędem hybrydowym
b) Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie przy ul. Leśnej 4.
- dla 16 szt. autobusów stanowiących eksploatowany na bieżąco tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
- 2 szt. automatów biletowych należy dostarczyć do magazynu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (inaczej specyfikacja techniczna) znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać,
iż zaoferowany sprzęt lub oprogramowanie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego
dla pozycji 2.14 (Elementy funkcjonalne mobilnego automatu biletowego) opisanej w zał. nr 1a i nr 8 do SIWZ:
Dla pozycji 2.14 System Operacyjny: Windows 10 Professional PL
Wyjaśnienie:
W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie funkcjonuje środowisko Active Directory dla systemów Windows. Wszystkie stacje robocze podłączone są do domeny Windows i korzystają z usług udostępnionych poprzez Active Directory. W związku z tym, aby zachować pełną funkcjonalność systemu operacyjnego, koniecznym jest, aby był to produkt firmy Microsoft – Windows 10 w wersji Professional.
5. Dla wyspecyfikowanych w załączniku nr 8 do SIWZ urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt
o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku nr 8
do SIWZ. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty
o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące)
z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo – systemowo – sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów,
z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
9. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających
z udzielonej gwarancji.
11. Zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
12. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ.
13. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
14. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
15. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
16. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego oraz do fabryki VOLVO we Wrocławiu, montaż w autobusach komunikacji miejskiej oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i montażu przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
17. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7
do SIWZ.
18. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się