Świadczenie usług w zakresie przycinania, usuwania drzew i krzewów oraz nasadzeń drzew i krzewów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja drzew i krzewów w zakresie:
cięć sanitarno-formujących oraz cięć technicznych drzew – tj. obcięcia gałęzi lub konarów oraz zabezpieczenia powstałych ran, a także dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone;
wycinki drzew – tj. ścięcia drzewa co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, pocięcia pnia i konarów, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu gałęzi i pni wyciętych drzew oraz odpadów, na miejsce prawem dopuszczone;
usuwania wiatrowałów i wiatrołomów - tj. usunięcia ich co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu gałęzi i pni oraz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone;
karczowania – tj. wykopania i usunięcia korzeni drzewa, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu karpy oraz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone (dopuszcza się możliwość użycia frezarki);
usuwania krzewów – tj. wykopania i usunięcia krzewów wraz z korzeniami, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, zebrania gałęzi, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone;
nasadzeń drzew i krzewów – tj. dokonania zakupu sadzonek oraz ich transportu na miejsce prac (z wyłączeniem sadzonek zakupionych przez Zamawiającego), przygotowania gruntu, wykonania nasadzeń oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem;
pielęgnowania nasadzonych sadzonek, tj. doraźnego uzupełniania skradzionych i zdewastowanych palików, usuwania odrośli w celu wyprowadzenia właściwej korony, podlewania sadzonek w czasie suszy, ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz wymiany obumarłego materiału roślinnego, z wyłączeniem §3¹ ust.1 lit. b oraz zdarzeń niezależnych od Wykonawcy;
wydawania opinii dendrologicznych, tj. oceny stanu faktycznego stanu zdrowia drzewa, zarówno poprzez zewnętrzne oględziny jaki i badanie wnętrza drzewa.
2. Prawo opcji. Prawo opcji polega na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia wartości przedmiotu umowy.
Górną granicą zobowiązania (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji) stanowi kwota wynikająca z ceny wskazanej w ofercie zwiększonej o 30 %.
Zamówienie gwarantowane (najmniejszy możliwy zakres zamówienia) stanowi kwota wynikająca z ceny wskazanej w ofercie zmniejszonej o 30%.
Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego). Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu/wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy, który może zostać zmniejszony lub zwiększony w związku ze zwiększoną lub zmniejszoną ilością poszczególnych rodzajów prac obejmujących przedmiot zamówienia. 4. Bazowa ilość usług podana w poniższej tabeli obejmuje cały okres zamówienia (3 lata) i wynosi:Cięcia sanitarno- formujące drzew 540 szt. w tym: I stopień trudności 120 szt. II stopień trudności 180 szt. III stopień trudności 240 szt. Metoda alpinistyczna 30 szt. Wyłączenie energii elektrycznej 30 szt. Wycinka drzew 510 szt. w tym: I stopień trudności 105 szt. II stopień trudności 195 szt. III stopień trudności 210 szt. Metoda alpinistyczna 30 szt. Wyłączenie energii elektrycznej 42 szt. Usuwanie wiatrołomów 150 szt. Karczowanie (frezowanie) 60 m². Usuwanie krzewów 300 m². Nasadzanie drzew (koszt bez roślin) 360 szt. Nasadzanie krzewów (koszt bez roślin) 750 szt. Zakup drzew w tym: Lipa drobnolistna 60 szt. Klon pospolity 15 szt. Klon kulisty 60 szt. Jesion wyniosły 15 szt. Jarząb szwedzki 30 szt. Głóg jednoszyjkowy 30 szt. Śliwa Pissardii 30 szt. Wiśnia Umbraculifera 30 szt. Surmia 15 szt. Dąb szypułkowy 15 szt. Buk pospolity 15 szt. Grab pospolity 15 szt. Brzoza pendula 30 szt. Zakup krzewów w tym: Liguster 300 szt. Berberys 150 szt. Forsycja 30 szt. Krzewuszka 45 szt. Irga 150 szt. Pęcherznnica 75 szt. Opinia Dendrologiczna 30 szt. Czynności pielęgnacyjne 75 godz. Wymienione stopnie trudności określają:
a) I stopień trudności – drzewa o wysokości do 5 m;
b) II stopień trudności – drzewa o wysokości od 5 do 10 m;
c) III stopień trudności – drzewa o wysokości powyżej 10 m;
W zależności od lokalizacji i dostępu do drzewa Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie, w przypadku wystąpienia utrudnień w wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 5 lit. a) do c):
- konieczność realizacji zadania metodą alpinistyczną;
- konieczność czasowego wyłączenia linii energetycznej.
Uwaga: Zastosowanie metody alpinistycznej lub konieczności wyłączenia energii elektrycznej może mieć zastosowanie w wypadku I, II lub III-go stopnia trudności.
W takim przypadku cena za wykonanie usługi będzie stanowiła sumę wynagrodzenia za odpowiedni stopień trudności (I, II lub III) oraz za konieczność realizacji metodą alpinistyczną i/lub konieczność czasowego wyłączenia linii energetycznej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Rozliczenie zleconych robót następować będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych prac.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się