Świadczenie usługi sterylizacji parowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sterylizacji parowej dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykaz asortymentów objętych usługą sterylizacji określa formularz cenowy stanowiący załącznik do SIWZ
Sterylizatornia Wykonawcy powinna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Odległość musi być zgodna ze wskazaniami udostępnionymi w serwisie Google Mapy (www.google.pl/maps) najkrótszą trasą, przy zachowaniu opcji mierzenia odległości „pojazdem” w dniu składania ofert.
Usługa sterylizacji parowej powinna obejmować sterylizację sprzętu umytego, zdezynfekowanego i zapakowanego przez Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotowe usługi, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy czynności wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. usługi sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno zawierać ponadto:
 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia,
 podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć terminie 7 dni, na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie usługi sterylizacji.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego dokumentu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności i obłożone będzie sankcją wskazaną w pkt. XVI. 4.1. SIWZ
Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postacie odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w pkt. XVI. 4.1. SIWZ.
Wykonawca musi posiadać Certyfikat ISO 9001 lub GMP potwierdzający spełnianie wymagań normy systemu zarządzania jakością w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych.
Pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane podczas usługi sterylizacji parowej muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Załącznik nr 1 pkt. XI pkt. 2 „w zależności od przyjętych rozwiązań materiały sterylne mogą być dostarczane bądź ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym szpitalem, posiadającej system zarządzania jakością (ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego, bądź z centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach zaopatrywanego szpitala"


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się