Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 3 zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta, z możliwością składania ofert częściowych na 3 zadania (części).
Realizując przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ramach poszczególnych zadań:

Zadanie 1 – Dostawa sprzętu serwerowego
• Serwer typu A – 1 szt.
• System operacyjny typu A – 1 szt.
• Serwera plików NAS typu A – 1 szt.

Zadanie 2 – Dostawa komputerów
• Komputer typu A – 28 szt.
• Komputer typu B – 6 szt.
• Monitor typu A – 2 szt.
• Komputer typu C – 4 szt.
• Pakiet biurowy typu A – 38 szt.

Zadanie 3 – Dostawa urządzeń drukujących
• Drukarki typu A – 20 szt.
• Urządzenie wielofunkcyjne typu A – 8 szt.

Ustalenia dodatkowe:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zawarte są w opisie przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
2. Wszystkie parametry podane w załączniku nr 1 do formularza ofertowego należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyż-szych parametrach technicznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii komputera lub dysku twardego w okresie gwarancji, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczenia Zamawiającemu w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów wydajnościowych, oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami, przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni od wezwania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się